I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du bl.a. læse om emnerne:

 

Artikler

  • Har du styr på din skat og moms – eller skal selvangivelsen mv. have et tjek, inden andre gør det?
  • En opdatering på seneste nyt om fri bil
  • Aktieløn – hvordan er skattereglerne?
  • Forældrekøb – virksomhedsordningen kan fortsat anvendes
  • Overdragelse af virksomhedsordningen til ægtefællen kan være en overvejelse værd
  • Moms ved levering af ”gratis” varer som led i markedsføring
  • Momsfri virksomhedsoverdragelse – nu også relevant for momsfritagne virksomheder

 

Ny lovgivning, domme og administrative afgørelser

  • Ny lovgivning: Slut med unoterede aktier mv. i aldersopsparingsdepoter, midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger, højere skattefradrag for forsøgs- og forskningsomkostninger, fradrag for endeligt underskud i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder mv., definition af fast driftssted indføjes i de interne danske regler, skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed til en fond.
  • Højesteretsdomme på fradrag for endeligt underskud i fast driftssted i Finland og beskatning af fri bil på papegøjeplader.
  • Administrative afgørelser for udlejning af biler til medarbejdere – beskatning af fri bil, aktionærlån – beskatning? Nøgen-ind-nøgen-ud-modellen er afskaffet. Omstrukturering – misbrug af skatteregler? Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme 2020, covid-19 og dansk skattepligt.

Hent Skatteinformation januar 2021

Formålet med publikationen “Skatteinformation august 2021” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold og blive klogere på nye love, domme og afgørelser.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent publikation

Indhold i Skatteinformation januar 2021

Har du styr på din skat og moms – eller skal selvangivelsen mv. have et tjek, inden andre gør det?

Enhver er forpligtet til at tjekke sin årsopgørelse og rette henvendelse til Skattestyrelsen, hvis der er yderligere skattepligtig indkomst end den, der fremgår af årsopgørelsen mv. Det kan være strafbart ikke at få fejl rettet. Retter man selv fejlene, vil der som oftest ikke ske andet end, at man skal betale en restskat med tillæg af renter. Man slipper sædvanligvis for en bøde, hvis fejlen kun kan karakteriseres som grov uagtsomhed.

Læs mere

En opdatering på seneste nyt om fri bil

Biler er altid et populært samtaleemne og kan altid danne grundlag for en god snak ved et middagsselskab. For virksomhedsejere, hvad enten de driver virksomheden i selskabsform eller personligt regi, er fri bil derfor også altid et populært emne, men hvad er egentlig op og ned – og hvad er seneste udvikling på området?

Aktieløn – hvordan er skattereglerne?

Aktieløn har i de senere år i stigende grad været anvendt af danske selskaber som led i forskellige former for incitamentsprogrammer. Aktieløn kan være i en form, hvor medarbejderne tilbydes et egentligt medejerskab af selskabet, herunder aktieoptioner, warrants, betingede aktieretter eller konvertible obligationer. Aktieløn kan også tildeles i form af såkaldte fantomaktier, hvor medarbejdernes løn er afhængig af selskabets værdiudvikling, men hvor de ikke bliver medejere af virksomheden.

Forældrekøb – virksomhedsordningen kan fortsat anvendes

En længe frygtet lovændring er nu en realitet. Mange frygtede, at virksomhedsordningen ikke længere kunne anvendes på de såkaldte forældrekøbslejligheder. Men sådan blev det ikke. Virksomhedsordningen kan fortsat anvendes, men der skal foretages en rentekorrektion for derved at fjerne den højere fradragsværdi af renteudgifter, der opnås i virksomhedsordningen, sammenlignet med renteudgifter i privat regi. Med dagens renteniveau synes lovændringen beskeden.

Læs mere

Overdragelse af virksomhedsordningen til ægtefællen kan være en overvejelse værd

Det er muligt at overdrage virksomhed fra den ene ægtefælle til anden ægtefælle, og i nogle scenarier kan det også være fordelagtigt at overdrage virksomhedsordningen til ægtefællen. Dette ud fra et synspunkt om, at det opsparede overskud hurtigere kan nedbringes uden betaling af topskat.

Moms ved levering af ”gratis” varer som led i markedsføring

Mange virksomheder leverer ”gratis” varer til sine kunder eller potentielle kunder som led i markedsføring af virksomhedernes produkter. Det kan eksempelvis være i form af en ekstra vare (køb 9 kopper kaffe og få den 10. gratis) eller ved udlodning af præmier i konkurrencer på eksempelvis sociale medier. Skattestyrelsen har fokus på den momsmæssige behandling af disse forskellige salgsfremmende tiltag.

Momsfri virksomhedsoverdragelse - nu også relevant for momsfritagne virksomheder

Det har længe været en gældende regel i momslovgivningen, at når en momsregistreret virksomhed sælger aktiver som eksempelvis maskiner, driftsmidler eller fast ejendom som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, er der tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når køberen er momsregistreret og fortsætter driften af virksomheden.

Læs om ny lovgivning, lovforslag, Landsretsdomme og administrative afgørelser.