En længe frygtet lovændring er nu en realitet. Mange frygtede, at virksomhedsordningen (VSO) ikke længere kunne anvendes på de såkaldte forældrekøbslejligheder. Men sådan blev det ikke.

VSO kan fortsat anvendes, men der skal foretages en rentekorrektion for derved at fjerne den højere fradragsværdi af renteudgifter, der opnås i VSO, sammenlignet med renteudgifter i privat regi. Med dagens renteniveau synes lovændringen beskeden.

 

Hvilke ejendomme er omfattet?

Lovændringen omfatter fast ejendom, der udlejes / stilles til rådighed som bolig for ejerens eller ægtefællens:

  • forældre
  • bedsteforældre
  • børn
  • børnebørn samt disses ægtefæller

I det følgende anvendes samlebetegnelsen forældrekøbsejendom.

Forældrekøbsejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt, er ikke omfattet af det nye regelsæt, idet lovændringen alene gælder ejendomme, der anvendes til boligformål.

 

Hvorledes begrænses fradragsværdien af renteudgifter?

Der er tale om en skematisk reduktion af den skattemæssige værdi af renteudgifter, som sker ved:

  • Reduktion af kapitalafkastgrundlaget
  • Beregning af rentekorrektion

 

Reduktion af kapitalafkastgrundlaget

Anvendes VSO skal der beregnes en teknisk friværdi, som kapitalafkastgrundlaget reduceres med.

Den tekniske friværdi opgøres således:

DDK
Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 4.000.000
Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 10.000.000
Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 40%
Samlet gæld (kursværdi) i virksomhedsordningen (SG) 6.000.000
Forholdsmæssig gældsandel (SG*40 %) 2.400.000
Beregnet friværdi (4.000.000-2.400.000) 1.600.000

 

Både forældrekøbsejendommen og gælden i ejendommen skal fortsat indgå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget i VSO. Kapitalafkastgrundlaget reduceres dog med den beregnede friværdi. Anvendes derimod kapitalafkastordningen, skal forældrekøbsejendommen ikke indgå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

 

Beregning af rentekorrektion

Ved anvendelse af VSO skal der beregnes en teknisk gældsværdi (forholdsmæssig gældsandel) til brug for beregning af rentekorrektion.

Den tekniske gældsværdi opgøres således:

DDK
Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 4.000.000
Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 10.000.000
Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 40%
Samlet gæld (kursværdi) i virksomhedsordningen (SG) 6.000.000
Forholdsmæssig gældsandel (SG*40 %) 2.400.000
Beregnet rentekorrektion 72.000

 

Rentekorrektionsbeløbet kan højst udgøre den andel af virksomhedens nettorenteudgifter, der kan anses for at vedrøre forældrekøbsejendommen.

Denne andel kan opgøres således:

DDK
Samlede nettorenteudgifter i virksomhedsordningen (NR) 300.000
Ejendommens samlede værdi af de samlede aktiver i VSO 40%
Andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen 120.000
Beregnet rentekorrektion 72.000
Beregnet andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen 120.000
Rentekorrektion 72.000

 

I beregningseksemplet udgør rentekorrektionen for forældrekøbsejendommen 72.000 kr. Hvis den beregnede andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen, i stedet udgjorde eksempelvis 60.000 kr., ville rentekorrektionen udgøre 60.000 kr.

Den samlede rentekorrektion efter den nye regel og de tidligere og fortsat gældende regler, kan samlet set ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter.

Beregning af rentekorrektionen for en forældrekøbsejendom skal ske både ved påbegyndelsen af VSO/primo og ultimo i de pågældende indkomstår. Rentekorrektionen beregnes af den talmæssigt største andel af gælden til kursværdien i primo eller ultimo.

Årets rentekorrektion beskattes som personlig indkomst inklusive AM-bidrag, og det samme beløb fragår som kapitalindkomst.

 

Hvornår træder nye regler i kraft?

Den nye regel gælder for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine skattemæssige muligheder ved et forældrekøb. En forkert beslutning bliver ofte en dyr beslutning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her