Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

I takt med at vaccinationen af befolkningen mod covid-19 skrider frem, er Danmark i færd med at åbne. Man kan ligefrem fornemme, at vi er på vej mod normale tilstande. Tilbage står dog, at man må påregne at skulle bekæmpe konsekvenserne af coronaen i en rum tid endnu.

Der er brugt ganske betydelige ressourcer på hjælpepakker mv., og disse midler kan ikke bruges på andre områder, selv om behovet er til stede, eller det af andre grunde ville være hensigtsmæssigt. Den grønne omstilling vil kræve sit, også selv om omstillingen i et vist omfang kan realiseres ved hjælp af kreativitet og ny teknologi. Ønskerne om og kravene til initiativer på velfærdsområdet består fortsat og vil koste penge.

Situationen i den store verden er af en karakter, så der må forventes en stigning af udgifterne til forsvaret, herunder til bekæmpelse af det stigende antal hackerangreb på vitale samfundsområder. I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du bl.a. læse om emnerne:

 

Artikler

  • Danske virksomheders rekruttering af arbejdskraft i udlandet
  • Udbytte og det, der ligner
  • Kender du reglerne for kontant betaling?
  • Bedre mulighed for godtgørelse af elafgift
  • Hvornår er der momsfradrag for reklame og repræsentation?

Hent Skatteinformation august 2021

Skatteinformation august 2021 går i dybden med aktuelle skatteforhold og gør dig klogere på nye love, domme og afgørelser.

Du skal bemærke, at Højesteret, der alene behandler sager på skatteområdet, hvis der er tale om principielle spørgsmål, i det sidste halve år har afsagt betydeligt flere domme end normalt.

 

Hent publikation

Indhold i Skatteinformation august 2021

Der en forståelig usikkerhed i flere brancher med hensyn til, hvad fremtiden byder af muligheder. Ændrer folk forbrugsvaner? Vil alle eksportmarkederne være tilgængelige som tidligere? Og så er der jo Brexit.

Så hvor skal pengene komme fra?

Da det vil være uanstændigt og også uansvarligt helt at vælte byrden over på den næste generation, er der vel ikke andet at gøre end at spare, hvor spares kan, og øge skatter og afgifter. Skatteområdet vil derfor også i fremtiden være af stor betydning for alle. Derudover har Folketinget igen vedtaget at styrke skattekontrollen ved at tilføre yderligere ressourcer, ligesom der er taget nogle initiativer til at lette og effektivisere kontrollen.

Skattelovrådet, der har til opgave at se på udvalgte emner med fokus på retssikkerhed og forenkling, herunder om de nuværende regler er tidssvarende, er også trukket i arbejdstøjet.

Danske virksomheders rekruttering af arbejdskraft i udlandet

I en globaliseret verden er det helt almindeligt, at arbejdskraften flyder over landegrænser. Vi har alle hørt om østeuropæiske håndværkere, indiske it-folk mv., der er kommet til Danmark for at udføre arbejde for danske virksomheder. Men hvordan håndteres det, når den udenlandske medarbejder eksempelvis siger, at han er selvstændig og gerne vil have betaling via en faktura? Kan den danske virksomhed undlade at indeholde A-skat mv.? Og hvad siger Skattestyrelsen?

Udbytte og det, der ligner

Ved udbytte forstås alt, hvad der udloddes fra et selskab til aktionærerne. Aktieavance er den fortjeneste, som man opnår, når man sælger aktierne – eller er det? Efterhånden indeholder de danske skatteregler en række værnsregler, der fastslår, at det, man troede var et aktiesalg, i realiteten skal beskattes som udbytte. I artiklen gør vi et forsøg på at skabe dig et overblik over nogle af disse værnsregler.

Kender du reglerne for kontant betaling?

Det er vigtigt at kende reglerne om maksimumgrænserne for kontant betaling. Ellers risikerer du både som forbruger og som erhvervsdrivende at komme galt afsted.

Læs mere

Bedre mulighed for godtgørelse af elafgift

Siden den 1. januar 2021 har mange virksomheder været berettiget til en større godtgørelse af elafgift, end tilfældet var tidligere, idet sondringen mellem elektricitet anvendt til opvarmning/køling og andre formål (proces) blev ophævet. Liberale erhverv må dog vente til 2023, før de er berettiget til godtgørelse af elafgift på lige fod med andre virksomheder. Samtidig er det fortsat væsentligt at være opmærksom på muligheden for godtgørelse ved udlejning af fast ejendom og opladning af elbiler.

Læs mere

Hvornår er der momsfradrag for reklame, repræsentation mv.?

Reklame- og repræsentationsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder. Reklameudgifter berettiger som udgangspunkt til momsfradrag, mens udgifter til repræsentation ikke kan fradrages momsmæssigt. Det er derfor vigtigt at foretage en konkret vurdering af de afholdte omkostninger til reklame, repræsentation mv. for at sikre det korrekte momsfradrag.

Læs mere

Ny lovgivning, domme og administrative afgørelser

Ny lovgivning: Minkavlere og minkafhængige erhverv (særlovgivning), succession i virksomhedsordningen, beskatning af fri bil, elbiler og ladestandere, det skattefri gavekort i 2021 til medarbejdere, større fradrag efter BoligJobordningen, mv.

Højesteretsdomme og administrative afgørelser: 15 %’s-reglen for fast ejendom i et dødsbo, skatteplanlægning i dødsbo, fradrag for ej selvangivet aktietab, den forkerte rubrik på selvangivelsen, mangelfuld TP-dokumentation, skattefri fortjeneste ved salg af bitcoins og meget andet.

 

Hent publikation