Handel

Repræsentation

Moms af repræsentationsudgifter kan med en enkelt undtagelse ikke fradrages. Undtagelsen hertil er moms af restaurationsudgifter, der kan fradrages med ¼, men kun såfremt udgiften hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.

Moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser kan fradrages fuldt ud, når bespisningen sker i virksomhedens egne lokaler i forbindelse med møder.

 

Karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som:

  1. Afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser.
  2. Afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere.

Udgifterne til repræsentation har ofte karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Det er ofte udgifter til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser, underholdning og fornøjelser samt deltagelse i eksempelvis rejser, udflugter og ferieophold.

 

Kun repræsentationsudgift, hvis person ikke er virksomhedens medarbejdere

Der er kun tale om repræsentationsudgifter, hvis udgiften afholdes over for personer, der ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere mv. Eksempelvis kunder, leverandører, rådgivere mv. Udgifter afholdt over for medarbejdere anses for personaleudgifter, og er ofte ligeledes undtaget fra retten til momsfradrag.

Endvidere er der kun tale om repræsentationsudgifter, hvis udgiften afholdes over for bestemte kunder. Hvis ikke dette er tilfældet, vil der typisk være tale om reklameudgifter.

Ved restaurationsbesøg skal regningen/fakturaen – udover de almindelige oplysninger – også påføres oplysning om deltagerne samt anledningen til restaurationsbesøget.

 

Reklame

Reklameudgifter er udgifter, der afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Det er udgifter med det formål at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. Reklameudgifter berettiger som udgangspunkt til momsfradrag.

Reklameudgifter kan eksempelvis være reklameartikler, deltagelse i messer, sponsorater og annoncer, som promoverer en virksomhed og dens produkter.

Gaver/reklameartikler anses for reklameudgifter, når virksomhedens navn/logo er påført. Gaver/reklameartikler anses for reklameudgifter, når værdien af den enkelte gave ikke overstiger 100 kr. eksklusiv moms. Når disse betingelser er opfyldt, er der fuld fradragsret for momsen.

 

Åbent-hus-arrangementer

Ved afholdelse af åbent-hus-arrangementer i en virksomheds egne lokaler afhænger muligheden for momsfradrag af:

  • Anledningen.
  • Hvilken form for bespisning, der er tale om.

Hvis der er tale om markering af private mærkedage. Eksempelvis ved indehaverens eller hovedaktionærens fødselsdag eller sølvbryllup, er der tale om en privat udgift, som ikke berettiger til momsfradrag.

Hvis anledningen derimod er et forretningsjubilæum eller indvielse af nye lokaler, vil der være ret til momsfradrag, såfremt de øvrige betingelser for fradrag er opfyldt.

I de tilfælde, hvor arrangementet har både et privat og et erhvervsmæssigt islæt, skal der foretages en vurdering af, hvad der er den altoverskyggende anledning til arrangementet.

Hvis der er tale om et erhvervsmæssigt arrangement, er det en betingelse for momsfradrag, at der ikke er tale om en egentlig bespisning, men alene et lettere traktement. Man skal således ikke nyde en 3-retters menu ved et bord, men alene spise pindemadder stående. Herudover skal der være tale om et egentligt åbent-hus-arrangement, hvor der er inviteret bredt og ikke kun indbudt udvalgte forretningsforbindelser.

Når betingelserne er opfyldt, vil der være fuld fradragsret for moms af udgifter til mad, drikke, servering, telt mv.

Der vil dog ikke være fradragsret for eventuelle udgifter til underholdning, fx musik, stand-up etc.

 

Sponsorbidrag

Sponsorbidrag anses som udgangspunkt for en reklameudgift.

Det er en betingelse for momsfradrag, at sponsoratet er momspligtigt. Et sponsorat er kun momspligtigt, såfremt sponsoren opnår en konkret modydelse, typisk i form af reklameværdi. Et økonomisk bidrag til eksempelvis en idrætsforening, uden at dette giver anledning til promovering af sponsorens virksomhed/produkter, er ikke momspligtigt. Såfremt der udstedes en faktura med tillæg af moms, skal denne moms anses for ”urigtig” og kan ikke fradrages af sponsoren, selv om den er anført på fakturaen.

I det omfang der er tale et sponsorat, der udover promovering af sponsorens virksomhed/produkter også indeholder andre ydelser, eksempelvis adgang til sponsorlounge eventuelt med bespisning, fribilletter, rejser til udlandet etc., skal alle de forskellige elementer i sponsoratet specificeres på fakturaen med angivelse af pris for hvert enkelt element.

Hvis forretningsforbindelser inviteres og får adgang til sponsorlounge evt. med bespisning, fribilletter, rejser til udlandet etc., vil der være tale om repræsentationsudgifter uden ret til momsfradrag. Hvis virksomhedens personale får ret til de pågældende ydelser, vil der i stedet være tale om personaleudgifter, ligeledes uden ret til momsfradrag.

Det er meget vigtigt, at de forskellige elementer i sponsoratet specificeres på fakturaen til sponsoren, idet manglende specifikation helt udelukker retten til momsfradrag, også for eventuel reklame i form af promovering af sponsorens virksomhed/produkter.

 

Den konkrete vurdering

Den momsmæssige behandling af reklame- og repræsentationsudgifter giver ofte anledning til usikkerhed, og der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte udgift. Endvidere er det vigtigt, at udgiftsbilagene overholder de formelle betingelser.

Det skal blandt andet klart fremgå af bilaget, hvad en virksomhed har købt af varer eller ydelser. Uden dette er det ikke muligt at foretage den konkrete vurdering af, hvilken udgiftstype der er tale om.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvornår der er momsfradrag for reklame, repræsentation mv.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om moms, afgifter, regnskab og revision.

Kontakt os