Siden den 1. januar 2021 har mange virksomheder været berettiget til en større godtgørelse af elafgift, end tilfældet var tidligere. Sondringen mellem elektricitet anvendt til opvarmning/køling og andre formål (proces) er ophævet. Liberale erhverv må dog vente til 2023, før de er berettiget til godtgørelse af elafgift på lige fod med andre virksomheder.

Samtidig er det fortsat væsentligt at være opmærksom på muligheden for godtgørelse ved udlejning af fast ejendom og opladning af elbiler.

 

Betingelser for godtgørelse

Din virksomhed har med virkning fra den 1. januar 2021 ret til godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt af virksomheden. Det gælder i det omfang momsen på elforbruget er fradragsberettiget. Såfremt din virksomhed kun har delvis fradragsret for momsen på elforbruget, har virksomheden kun ret til delvis godtgørelse af elafgift med samme procentsats som ved beregning af momsfradrag.

Der kan således opnås godtgørelse af elafgift af elektricitet til drift af maskiner, værktøj, produktionsanlæg, belysning og it-udstyr, ventilation, opvarmning og komfortkøling (aircondition).

Elafgiften godtgøres i 2021 med 89,60 øre pr. kWh ud af den totale elafgift på 90 øre pr. kWh. Der kan kun fås godtgørelse, hvis det godtgørelsesberettigede beløb og kundens CVR-nr. fremgår af fakturaen.

 

Liberale erhverv

De liberale erhverv kan kun få godtgjort elafgift af elektricitet til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition), og kun såfremt du foretager måling af elforbruget til dette. Det gælder advokater, arkitekter, bureauer, teatre og biografer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomhed, revisorer og rådgivende ingeniører.

Rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration anses ikke som liberale erhverv.

Liberale erhverv, der både udøver aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, kan opnå delvis godtgørelse af elafgiften.

Dette gælder eksempelvis en virksomhed, der har et kombineret reklamebureau og trykkeri, hvor virksomheden kan opnå godtgørelse af afgiften af elforbruget i trykkeriet, men ikke for reklamedelen med undtagelse af elektricitet anvendt til opvarmning/køling. Hvis forbruget måles ved hjælp af én måler, beregnes godtgørelsen som hovedregel efter en omsætningsfordeling.

Hvis forbruget til de enkelte aktiviteter måles, anvendes dette som grundlag for fordelingen af elforbruget.

Folketinget har vedtaget, at alle liberale erhverv først fra den 1. januar 2023 kan få godtgjort elafgift af elektricitet på lige vilkår med andre virksomheder.

 

Udlejning af fast ejendom

Udlejere af fast ejendom kan ikke opnå godtgørelse for den elafgift, der forbruges af lejerne. Udlejere, der som led i udlejningen også leverer elektricitet, har derimod adgang til at viderefakturere afgiftsbelastningen af elforbrug til lejeren. Det er herefter lejerens godtgørelsesmæssige stilling, der er afgørende for, om der kan ydes afgiftsgodtgørelse for elforbruget.

Afgiften anses for viderefaktureret fra udlejer til lejer i den udstrækning, den er særskilt specificeret på afregningen.

Udlejere kan opnå godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt i fællesarealer og tomme lokaler, som forsøges genudlejet. Det er dog et krav, at der er tale om momspligtig udlejning, herunder udlejning omfattet af en frivillig registrering for udlejning.

 

Campingpladser og lystbådehavne

Campingpladser og lystbådehavne kan få tilbagebetalt elafgiften af forbrugt elektricitet, herunder den elektricitet, som anvendes i campingvogne og lystbåde. Det er en betingelse, at campingpladsen/lystbådehavnen forsyner gæsternes medbragte campingvogne/lystbåde med elektricitet uden særskilt betaling, herunder eksempelvis ved:

  • Fast pris for elforbruget uanset forbrug, men særskilt opkrævet hos gæsten
  • Salg af elpakker.

 

Butikscentre

Butikscentre og lignende kan opnå godtgørelse af elafgift af elektricitet til fællesformål, hvis forbruget til fællesformålene uden specifikationer er indeholdt i betalingen for de omhandlede leverancer (eksempelvis indregnet i den enkelte lejers husleje).

Hvis udgifterne til fællesformålene (eksempelvis drift af ventilatorer, elevatorer og udendørs belysning) fordeles på de enkelte lejere (eksempelvis forholdsmæssigt efter lejemålenes størrelse) og faktureres særskilt udover den egentlige husleje, betragtes elektriciteten derimod som forbrugt af de enkelte lejere.

 

Opladning af elbiler

Virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af registrerede elbilers batterier på virksomhedens ladestandere. Det gælder også hurtigladere, når ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden er involveret i driften heraf. Det er ikke et krav, at virksomheden er ejer af ladestanderen.

Endvidere godtgøres elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier på batteriskiftestationer. Det er et krav, at der sker en måling af den elektricitet, der anvendes til opladningen:

  • Kravet om måling gælder, uanset om ladestanderen er placeret i det offentlige rum, hos husholdninger eller andre steder
  • Måleren skal være placeret i forbindelse med ladestanderen
  • Kravet om måling gælder også, hvis virksomheden oplader batterierne til den registrerede elbil på batteriskiftestationer.

Godtgørelsen ydes uanset virksomhedens generelle momsfradragsret.

 

Angivelse og tidsfrist for refusion

Godtgørelse af elafgift sker ved at angive det godtgørelsesberettigede beløb på virksomhedens ordinære momsangivelse.

Der er altid mulighed for at få refunderet elafgift med tre års tilbagevirkende kraft, såfremt en virksomhed fejlagtigt ikke har fået refunderet elafgift.

 

Energiafgifter og -satser for 2021

Få et overblik over energiafgifter og -satser for 2021.

Se afgifter og satser

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald, hvis du vil høre mere om de forbedrede muligheder for godtgørelse på elafgifter.

God rådgivning gør en forskel.

Kontakt os