I går gik regeringen ud med en hjælpepakke til de selvstændige erhvervsdrivende, der oplever en markant omsætningsnedgang som følge af covid-19-krisen. Regeringen og partierne er i dag nået til enighed om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i.

 

1: Kompensation for virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte

 

Afgræsning af målgruppe

 • Selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere
 • Gennemsnit på minimum 15.000 kr. pr. / måned
 • Virksomhedsejere, der mindst har 25% ejerskab i virksomheden og arbejder i virksomheden.
 • Registreret i CVR- og CPR-registrene

 

Kompensationsberegning

 • Såfremt den selvstændige har medarbejdende ægtefælle er kompensationen maksimalt 46.000 kr.
 • Kompensation er skattepligtig.

 

En række krav skal opfyldes for at kunne modtage kompensationen

 • For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af covid-19.
 • Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30% for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
 • Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

 

Læs om midlertidig kompensationsordning for virksomheder op til 25 fuldsansatte.

 

2: Kompensation for virksomheders faste udgifter

 

Afgrænsning af ordningen

Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (eksempelvis leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

 • 80% – hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50% – hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25% – hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

 

Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.

 • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 • Kompensationen er målrettet virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40%)
 • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%
 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100% af de faste udgifter.

 

Krav til dokumentation

Virksomheden skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af covid-19.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

 

Læs om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

 

3: Styrkelse af Rejsegarantifonden

Det har alvorlige konsekvenser for rejsebranchen, idet selskaberne som følge af EU-direktiv om pakkerejser skal refundere forbrugerne for aflyste pakkerejser inden for 14 dage.

Rejsegarantifonden yder i dag kompensation til forbrugere, som får aflyst deres pakkerejser, hvis rejseudbyderen går konkurs. Fondens formue opbygges gennem bidrag fra rejseselskaberne.

Med en styrkelse af Rejsegarantifonden udvides fondens formål midlertidigt således, at den også kan yde kompensation for rejseselskabers tilbagebetalingsomkostninger forbundet med aflyste rejser i forbindelse med Covid-19 i perioden fra 13. marts 2020, hvor Udenrigsministeriet skærpede sin rejsevejledning, og frem til 13. april 2020.

Samtidig får Rejsegarantifonden adgang til en statslig garanti på 1,5 mia. kr. med henblik på at sikre, at fonden har tilpas likviditet til at kunne efterkomme krav om kompensation. Lånet vil blive tilbagebetalt af rejseselskaberne over en årrække.

 

4: Statslige garantiordninger understøtter virksomheders likviditet med op til 60 mia. kr.

 

Garantiordning for SMV’er

Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten. Derfor indføres en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af Covid-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 30%

I første omgang blev der afsat en samlet garantiramme på 3,36 mia. kr. med en tabsramme på 1 mia. kr., som kunne understøtte udlån på 4,8 mia. kr. Grundet den store interesse for ordningen, forhøjes garantirammen nu til 17,5 mia. kr. med en tabsramme på 5,4 mia. kr., hvorved ordningen samlet set kan understøtte udlån på 25 mia. kr.

 

Garantiordning for større virksomheder

Der indføres en garantiordning for 70% af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30% som følge af covid-19.

I første omgang blev der afsat en samlet garanti på 2 mia. kr. til ordningen. Denne ramme forhøjes nu til 25 mia. kr., således at ordningen vil kunne understøtte ud-lån for 35,7 mia. kr. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår.

 

5: Likviditetskaution og genforsikring til danske eksportvirksomheder

For at hjælpe særligt de små og mellemstore danske eksportvirksomheder, som ofte er mere sårbare end de større virksomheder, opretter regeringen en ny likviditetskaution i EKF.

Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner, hvilket forventes at hjælpe ca. 250 små og mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter.

Likviditetskautionen er en garanti, der betyder at EKF dækker en betydelig andel af bankens eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre, at eksportvirksomhederne har penge til at holde hjulene i gang. Til forskel fra eksisterende kautionsordninger i EKF vil likviditetskautionen give en enklere og bedre risikodækning.

Det betyder, at bankernes risiko ved at låne penge ud er mindre, og at de dermed lettere kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder med lån, så der igen er penge i kassen. Der er afsat en tabsramme på 100 mio. kr. til ordningen. Ordningen vil skulle godkendes af EU-kommissionen.

 

Få overblik over seneste nyt og find konkrete råd til at håndtere din situation.

Gå til covid-19 overblik

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvis du mangler hjælp og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her