I forordet til den seneste udgave af Skatteinformation fra januar 2020 kunne det konstateres, at finansloven havde fokus på velfærdsområdet og den grønne omstilling, og at dette nødvendigvis ville føre til øgede skatter. Det kunne endvidere konstateres, at lovmøllen malede som sædvanligt.

Nu blot et halvt år senere har coronakrisen og den betydelige nedlukning af verdenssamfundet i kølvandet herpå, fuldstændig forandret tilværelsen. Regeringens og Folketingets kræfter er brugt på forskellige hjælpepakker, så nedlukningen ikke fører til massearbejdsløshed og en mere permanent krise.

Mange ansatte blev sendt hjem, og samfundslivet gik i vid udstrækning i stå. Kodeordene har været aflysning og udskydelse.

Coronakrisen må forventes at få betydning ikke blot i de kommende år, hvor opgaven er at overvinde den økonomiske tilbagegang, men også mere permanent. Konsekvenserne er usikre, og nogle vil sikkert være overraskende. Hvem kunne eksempelvis have forestillet sig, at en af konsekvenserne har været fællessang (hver for sig), så den danske sangskat og salget af Højskolesangbogen er steget betydeligt?

I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du bl.a. læse om emnerne:

 

Artikler

  • Hovedaktionærselskaber – hovedaktionærens udlån, gældskonvertering og de skattemæssige aspekter ved kapitaltilførsel
  • Rekonstruktion af selskaber  – i coranatider vil der være en del virksomheder, der har behov for en rekonstruktion af kapitalen
  • Beskatning af aktiver ved flytning til udlandet
  • Muligheder og faldgruber – investering af midler i virksomhedsordningen
  • Momsfritagne virksomheders køb af varer og tjenesteydelser i udlandet
  • Moms ved konkursbehandling

 

Ny lovgivning, domme og administrative afgørelser

  • Ny lovgivning for skattepligt og skat for udlandsdanskere, lønarbejde i udlandet og forskerbeskattede. Boligskatter i en overgangsperiode. Aktiesparekonto
  • Højesteretsdomme og administrative afgørelser med generationsskifte med forbeholdt udbytteret, selvangivelsesomvalg og boafgift af formue i fond.

Hent Skatteinformation august 2020

Formålet med publikationen “Skatteinformation august 2020” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold og blive klogere på nye love, domme og afgørelser.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent den samlede publikation

Indhold i Skatteinformation august 2020

Hovedaktionærselskaber - hovedaktionærens udlån, gældskonvertering mv. og eksempler

Ikke sjældent ses det, at hvis et hovedaktionærselskab mangler likviditet, må hovedaktionæren til lommerne for på den ene eller anden måde at fremskaffe den fornødne likviditet til selskabet. Skattemæssigt er der forskel på, hvilken fremgangsmåde der vælges.

Rekonstruktion af selskaber

I disse tider vil der være en del virksomheder, der vil have behov for en rekonstruktion af kapitalen. En rekonstruktion kan ske ved en nedskrivning af gælden eller ved et kapitalindskud. Kapitalindskuddet kan også ske indirekte ved, at kreditor konverterer sin fordring til egenkapital. Alt efter den konkrete situation kan en rekonstruktion have forskellige skattemæssige konsekvenser for skyldner og kreditor. De væsentligste konsekvenser gennemgås nedenfor. Gennemgangen omhandler kun situationer, hvor skyldner er et selskab.

Beskatning af aktiver ved flytning til udlandet

Ved flytning til udlandet, hvor den fulde danske skattepligt ophører, skal der som hovedregel ske fraflytningsbeskatning af alle skatterelevante aktiver, som personen ejer på tidspunktet for skattepligtsophøret, forudsat at Danmark ikke længere har beskatningsretten til disse aktiver.

Muligheder og faldgruber - investering af midler i virksomhedsordningen

Mulighederne for investering af overskudslikviditet fra virksomhedsordningen er få, men virksomhedsskatteloven og praksis giver fortsat visse muligheder. I artiklen gennemgås muligheder og faldgruber for investering af midler i virksomhedsordningen.

Momsfritagne virksomheders køb af varer og tjenesteydelser i udlandet

Som udgangspunkt skal enhver dansk virksomhed momsregistreres og afregne moms ved salg af varer og tjenesteydelser i Danmark. En række aktiviteter er dog specifikt fritaget for moms. Det betyder, at mange danske virksomheder helt eller delvist er fritaget for at afregne moms. Disse virksomheder skal dog alligevel momsregistreres og afregne moms ved køb af varer og tjenesteydelser i udlandet.

Moms ved konkursbehandling

Coronakrisen har medført et stigende antal konkurser. Det er væsentligt at sikre en korrekt momsmæssig behandling af konkursboer, ikke mindst for at konkursboet opnår korrekt momsfradrag for dets omkostninger.