For mange foreninger kan det være relevant at få klarlagt, om der afregnes moms i overensstemmelse med momsreglerne.

 

Levering af varer eller tjenesteydelser mod betaling

En forening, der leverer varer eller tjenesteydelser mod betaling, betragtes momsmæssigt som en almindelig momspligtig virksomhed.

Dette gælder, uanset om foreningen sælger varer eller tjenesteydelser til kunder mod konkret betaling. Eller om foreningen modtager kontingentindtægter fra sine medlemmer mod, at medlemmerne får ret til at deltage i forskellige aktiviteter mv. i foreningen.

Der skal betales moms af varer og tjenesteydelser, der bliver leveret mod betaling.

Ved levering af en vare forstås overdragelsen af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering end levering af en vare. Betalingen skal ikke nødvendigvis være lig markedsværdien eller dække omkostningerne til leverancen.

Når en forening opkræver betaling fra sine medlemmer for deltagelse i foreningens aktiviteter eller for modtagelse af materiale mv. fra foreningen, er foreningen dermed som udgangspunkt momspligtig.

 

Støtteforening uden modydelse

Hvis en forening derimod slet ikke leverer varer eller tjenesteydelser mod betaling, er foreningen ikke momspligtig. Det betyder eksempelvis, at en “ren” støtteforening, hvor foreningens medlemmer ikke modtager nogen modydelse for sine betalinger til foreningen, ikke er momspligtig.

Det samme gælder foreninger, der alene finansieres af ikke-momspligtige tilskud fra eksempelvis det offentlige eller private fonde.

 

Kontingentindtægter

Som nævnt skal en forening som udgangspunkt betale moms af sine kontingentindtægter, medmindre foreningen ikke leverer varer eller tjenesteydelser til sine medlemmer. På visse betingelser er foreningers kontingentindtægter dog fritaget for moms.

Dette forudsætter, at foreningen har et specifikt formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter. Eller har et formål, som har at gøre med borgerlige rettigheder.

Har foreningen ikke et af de nævnte formål, er foreningen momspligtig. Medmindre der er tale om idrætsforeninger eller almenvelgørende foreninger, jf. nedenfor.

En forening, som bl.a. har til formål at fremme interessen for og viden om et konkret spil, herunder at organisere og udbrede viden om turneringer både nationalt og internationalt, arrangere foredrag samt knytte forbindelser til tilsvarende udenlandske organisationer, er eksempelvis fundet momspligtig af Skatterådet, idet foreningens formål ikke var et af de ovenfor nævnte.

Det samme gælder en forening, hvis formål er at fremme og befordre det sociale liv blandt foreningens medlemmer. Eller er en forening, der holdt netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for forretningsudviklere.

Udover at skulle have et af de nævnte formål, må momsfritagelsen endvidere ikke medføre konkurrenceforvridning.

 

Idrætsforeninger

Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer, er fritaget for moms.

Amatøridrætsforeningers kontingentindtægter er som følge heraf momsfritaget, idet der er tale om betaling for deltagelse i idrætsaktiviteter.

Fritagelsen omfatter som nævnt ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter og fysisk træning. Det betyder, at eksempelvis udlejning af skabe til golfudstyr mv. og udlejning af skøjter i amatør- idrætsforeninger er omfattet af momsfritagelsen, mens eksempelvis restaurationsydelser samt sponsor-, reklame- og annonceindtægter er momspligtige.

Momsfritagelsen omfatter ikke betaling for deltagelse i idrætsaktiviteter, eksempelvis rideundervisning, udbudt af virksomheder og selskaber, idet sådanne aktiviteter anses for drevet med gevinst for øje.

Almenvelgørende foreninger

Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, kan anses for momsfritaget.

Der er tale om en frivillig momsfritagelse, som kan anvendes uden forudgående ansøgning, når følgende betingelser er opfyldt:

1.

1Salget skal ske i forbindelse med specifikke almenvelgørende aktiviteter (hospitalsbehandling mv., social sikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, i organisationer med aktiviteter af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk mv. karakter samt ved visse tjenesteydelser i forbindelse med sport og kultur).

2.

Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter.

3.

Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.

4.

Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrenceforvridning.

5.

Ikke salg af forretningsmæssig karakter (salg fra fast driftssted).

For så vidt angår betingelse nr. 2 om, at salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter, skal det specifikt bemærkes, at foreninger, hvis formål er udlodning til almenvelgørende aktiviteter, ikke er omfattet af fritagelsen. Det skal således være selve aktiviteten, der skal være almenvelgørende.

Momsfritagelsen omfatter blandt andet idrætsforeningers salg af mad- og drikkevarer (salg fra kiosk, cafeteria/ restaurant), badges, tørklæder mv. i forbindelse med, at idrætsklubben afholder et stævne, klubkamp eller lignende klubaktiviteter.

Momsfritagelsen kan dog også finde anvendelse på andre foreninger end idrætsforeninger.

 

Konkrete sager fra Skatterådet og Landsskatteretten

 

Skatterådet

Skatterådet har således i en konkret sag fundet, at en forening, hvis aktiviteter var rettet mod børn i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde, kunne sælge sponsorater, merchandise, events uden moms, idet foreningens salg skete i forbindelse med foreningens formålsbestemte aktiviteter og er typiske i relation til velgørende arbejde.

 

Landsskatteretten

I en anden sag har Landsskatteretten fundet, at en soldaterforening for tidligere udsendte soldater kunne sælge specialfremstillet øl, vin, bøger mv. uden moms, idet foreningen ikke leverede varer og ydelser af forretningsmæssig karakter.

Der var således ikke oprettet et fast salgslokale, åbningstiderne afhang af, hvornår der var besøgende i foreningens mindelokale, samt det forhold, at salget fortrinsvis skete til foreningens medlemmer og disses familier samt veteraner.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om, hvad momsreglerne for indtægter betyder for dig og din forening.

God rådgivning gør en forskel.

Kontakt os