Dansk erhvervsliv står stærkt.

Men i takt med at verden ændrer sig, ønsker regeringen at være på forkant, så danske virksomheder fortsat har gode rammevilkår, så vi i Danmark fastholder og udvikler vores styrkepositioner og så danske iværksættere har mulighederne for at skabe det næste væksteventyr.

Det kræver fokus på målrettede satsninger for bl.a. den grønne omstilling og en adgang til dygtige medarbejdere.

Derfor er arbejdskraft en rød tråd gennem regeringens 2030-plan, som i dag er fremlagt af regeringen. Med 2030-planen fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken frem mod 2030.

Her er de vigtigste punkter:

Automatiseringen af bogførings- og regnskabsprocesser fortsætter

Regeringen vil fortsætte arbejdet med automatisering af bogførings- og regnskabsprocesser, blandt andet i forhold til Automatisk Erhvervsrapportering, der skal understøtte, at erhvervslivet og samfundet kan realisere det fulde potentiale på op mod 3 mia. kr. årligt.

Ny iværksætterstrategi

Regeringen vil præsentere en ny iværksætterstrategi, hvortil der prioriteres 1 mia. kr. årligt i 2030. Det skal blandt andet gøre det lettere at investere i iværksættervirksomheder, gøre det mere attraktivt at være iværksætter uanset køn og gøre det lettere at tiltrække kapital.

Skematisk model for værdiansættelse

Regeringen vil inden for rammerne af 2030-planen prioritere 0,8 mia. kr. fra råderummet til et retskrav på en skematisk model for værdiansættelse.

Nedsættelse af satsen for bo- og gaveafgiften

Regeringen vil prioritere en nedsættelse af satsen for bo- og gaveafgiften. Endvidere vil regeringen prioritere et forhøjet F&U-fradrag.

Globaliseringsstrategi for erhvervslivet

Verden ændrer sig, hvilket stiller nye krav. Regeringen vil derfor fremlægge en globaliseringsstrategi for erhvervslivet, der skal understøtte en fortsat god konkurrenceevne for danske virksomheder. Gennem konkrete initiativer skal strategien understøtte, at erhvervslivet fortsat er omstillingsparat og står stærkt globalt.

Regeringen vil både understøtte eksisterende og nye styrkepositioner. Det skal blandt andet ske gennem målrettet brug af vækstplaner og på et fundament af gode, generelle rammevilkår, herunder som led i en kommende globaliseringsstrategi.

Teknologier til den grønne omstilling

Det er en prioritet for regeringen, at dansk erhvervsliv har gode rammer for at levere på den stigende globale efterspørgsel efter teknologier til den grønne omstilling. Regeringen arbejder for at styrke rammerne for produktion af grønne teknologier i Danmark, og fremme danske interesser i udviklingen af EU’s grønne industripolitik.

Nytænkning af erhvervsstøtten

Regeringen vil nytænke og prioritere i erhvervsstøtten, så danske virksomheder understøttes bedst muligt og samfundet får mest værdi for pengene.

Kommercialisering af kvanteteknologi

Som led i National Strategi for Kvanteteknologi ønsker regeringen at prioritere 250 mio. kr. årligt frem mod 2027, der dels skal understøtte forskning inden for kvanteteknologi og støtte til kommercialisering af kvanteteknologi.

Nedbringelse af byrder for erhvervslivet

Regeringen arbejder aktivt for at nedbringe mængden af byrder på erhvervslivet, og sikre et bedre samarbejde mellem offentlige myndigheder og erhvervslivet. Erhvervslivets EU- og regelforum vil spille en vigtig rolle heri. Regeringen vil fortsætte sin indsats for at mindske unødige byrder fra EU-lovgivning.

Annullering af selskabernes ejendomsavancer (lagerbeskatning)

Regeringen har annulleret den planlagte skatteforhøjelse på beskatning af selskabernes ejendomsavancer (lagerbeskatning), og dermed annulleret en skattestramning for ca. 1 mia. kr. årligt.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak – vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os