Reformpakken

Bag reformpakken ligger en ambition om at bidrage til strukturelle og grundlæggende forbedringer, der skal styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling. Reformerne vil både give flere hænder på det danske arbejdsmarked, gøre danskerne dygtigere og Danmark grønnere. Der investeres desuden yderligere i uddannelse, grøn omstilling og forskning.

Reformpakken indeholder bl.a. nedenstående forhold med betydning for personer og virksomheders skatter og afgifter.

Nedenstående initiativer er ikke endeligt vedtaget ved lov, men må forventes vedtaget i den kommende tid. Vi orienterer løbende, når ændringerne er vedtaget ved lov.

 

Fastholdelse af superfradraget

Det skal fra 2023 og frem fortsat være muligt at opnå superfradraget på 130% af udgifter afholdt til forsøg og forskning.

Grænsen for udgifter, hvorpå der kan opnås superfradrag, sænkes dog fra 910 mio. kr. i 2022 til 50 mio. kr. i 2023 og frem.

Læs mere

 

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget skal øges med 4.900 kr. fra 2025.

Læs mere

 

Lempeligere modregning af pension

Aftaleparterne vil ændre reglerne, så offentlig pension (folkepension, førtidspension og seniorpension) udbetales uafhængigt af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst.

Herudover skal egen arbejdsindtægt ikke modregnes i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

 

Nedsættelse af afskrivningssatsen på bygninger og installationer

I dag kan der afskrives 4 % på afskrivningsberetttigede bygninger og installationer. Fremadrettet vil der, såfremt reformpakken vedtages endeligt i Folketinget, kun kunne afskrives med 3%.

For bygninger med en kortere levetid end 33 år (tidligere 25 år) vil der fortsat være mulighed for forhøjet afskrivningssats, dog vil der ikke kunne opnås et tillæg på 3 procentpoint, som der ellers kan i dag.

Læs mere

 

Afskaffelse af grøn check

Den grønne check, som fremgår af ens årsopgørelse, vil for ikke-pensionsnister blive afskaffet fra og med 2023. Faktisk vil den blive afskaffet for denne persongruppe allerede fra 1. juli 2022, da der kun kan opnås halv grøn check i 2022.

Der vil dog fortsat være en supplerende grøn check for forældre til børn (240 kr. pr. barn fra og med 2023), dog maksimalt for 2 børn. Den grønne check ændres ikke for pensionister.

Læs mere

 

Nedsættelse af elafgiften

Elafgiften vil som følge af en tidligere indgået aftale blive nedsat fra 90 øre/kWh til 79,6 øre/kWh i 2025.

Aftaleparterne vil nedsætte elafgiften yderligere svarende til:

  • 14 øre / kWh fra d. 1. juli 2022
  • 16 øre / kWh i 2024-2029
  • 17 øre / kWh fra 2030

Læs mere

 

Skematisk værdiansættelsesmetode

Aftaleparterne er endeligt enige om, at en ekspertgruppe skal se nærmere på mulighederne for at udarbejde skematiske modeller for værdiansættelse af virksomheder. Disse værdiansættelsesmodeller anvendes særligt i forbindelse med generationsskifter.

Afrapporteringen skal ske senest ved udgangen af 2023.

 

Øvrigt

Det fremgår ikke af aftalen, at der skal ske en forhøjelse af satsen for aktie- og kapitalindkomst fra 42% til 45%.

Det er derfor uvist, om dette vil blive indført på et senere tidspunkt, eller om det er helt udgået af regeringens planer.

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvad reformpakken 2022 betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os