Marinsen Revision - Mere end 75 års erfaring som professionelt revisionsfirma

Hvordan defineres nettoomsætning?

Definitionen af, hvad der skal indregnes som nettoomsætning i årsrapporten, kan få betydning for såvel indplacering i regnskabsklasse som afgørelse af, om virksomheden er omfattet af revisionspligt.

I langt de fleste situationer er der ikke tvivl om, hvad virksomheden skal indregne som nettoomsætning. Almindelige handels- og produktionsvirksomheder vil således uproblematisk kunne opgøre nettoomsætningen og indregne denne med benævnelsen “Nettomsætning” i årsrapporten.

Anderledes kan det forholde sig i eksempelvis virksomheder, der har finansielle aktiviteter som hovedaktivitet. Her kan “valget” af fremgangsmåde omkring indregning få afgørende betydning for blandt andet revisionspligten.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven definerer nettoomsætning således:

“Salgsværdien af  produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.”

Udgangspunktet for korrekt indregning er, at virksomhedens aktivitet resulterer i et provenu, der kan indeholdes i ovenstående definition.

Finansielle virksomheder

Problemstillingen har især været henført til holdingselskaber og investeringsselskaber.

For så vidt angår holdingselskaber har spørgsmålet været, om disse virksomheder skal indregne indtægter fra dattervirksomheder og associerede virksomheder som nettoomsætning. Indtægter kan her enten være udbytter (ved anvendelse af kostprismetoden) eller indtægter af kapitalandele (ved anvendelse af indre værdis metode).

For investeringsselskaber – hvis hovedaktivitet er investering i værdipapirer – har spørgsmålet tilsvarende været, om afkast på sådanne aktiver skal indregnes som nettoomsætning.

Så længe årsregnskabslovens definition på nettoomsætning er som ovenfor anført, må konklusionen være, at der ikke skal foretages indregning som nettoomsætning. Der er netop ikke tale om “salg af varer eller tjenesteydelser”, men om afkast af virksomhedens investeringer og værdipapirer.

Konklusionen vil ikke ændres, selvom afkastet af eksempelvis værdipapirer præsenteres som en del af virksomhedens primære drift – det vil sige øverst i resultatopgørelsen. Årsregnskabsloven tillader tilpasning af regnskabsskemaerne, når virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet.

Investeringsejendomme

Virksomheder, der anvender årsregnskabslovens § 38 om investeringsaktiver skal tage stilling til, hvorledes indtægter og reguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen.

Når virksomheden har investeringsejendomme som hovedaktivitet, vil indtægter i form af lejeindtægter skulle indregnes som nettoomsætning. Derimod vil dagsværdireguleringer af investeringsejendommene (og de tilknyttede forpligtelser) ikke opfylde årsregnskabslovens definition på nettoomsætning.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens holdning

Det skal bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har udtalt sig konkret om ovenstående indregningsproblematik. Derfor er problemstillingen ikke fuldt ud afklaret, men må indtil videre baseres på fortolkninger af årsregnskabsloven.

Under alle omstændigheder må det anbefales at give en udførlig omtale af indregningskriterier for nettoomsætning under anvendt regnskabspraksis.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Vi står klar til at hjælpe dig

Du kan altid kontakte os for at høre mere om årsrapporteringen. Ring, skriv eller kig forbi til en snak om revision og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her

Vækstguiden - kom foran med konkrete vækstråd

Vi giver dig styringsværktøjer til at komme foran dine konkurrenter.

Udnyt din virksomheds optimeringspotentiale ved at strukturere, planlægge og styre din virksomheds økonomi endnu bedre.

Hent dit eksemplar af vækstguiden her

Få nyhederne direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste viden inden for rådgivning og revision

[activecampaign form=1]