Erhvervsstyrelsen påbegyndte i foråret 2020 en øget kontrolindsats over for ordinære udbytteudlodninger. Sådanne kontrolindsatser er oftest begrundet i, at styrelsen ved de almindelige stikprøvekontroller bliver bekendt med, at der er en overrepræsentation af fejlagtige dispositioner i de kontrollerede selskaber.

Styrelsen har i en pressemeddelelse bekendtgjort, at nogle selskaber udlodder udbytte i strid med selskabslovens regler.

 

Ordinært udbytte inden for de frie reserver

I al sin enkelthed er problemstillingen, at en del ledelser overser de krav, selskabsloven stiller til udbytteudlodning. Her er ”forsvarlighed” og ”tilstrækkelige frie reserver” nøgleordene.

Hertil kommer, at der i selskabslovens bestemmelser om udbyttedispositioner findes et ”laveste værdis princip”.

Helt overordnet skal det sikres, at der efter en foretagen udbytteudlodning er dækning for selskabskapitalen og eventuelle bundne reserver. Det betyder, at der gælder en dobbeltbegrænsning i relation til udbytteudlodningen:

  • Ordinært udbytte skal kunne rummes inden for de frie reserver i henhold til selskabets seneste årsrapport.
  • Udbyttebetalingen skal ligeledes være inden for de frie reserver på beslutningstidspunktet.

Hvis din virksomhed er underlagt revisionspligt, skal din revisor foretage review af mellembalancen. Hvis din virksomhed frivilligt har valgt revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet, er det ikke et krav, at revisoren gennemgår mellembalancen.

Læs mere om regnskab og regnskabsklasser

Det er selskabets ledelse, der bærer ansvaret for at sikre et tilstrækkeligt kapitalberedskab. Det er herunder ledelsens ansvar, at der efter en udbytteudlodning er tilstrækkelig dækning for de bundne reserver.

1. Det er et krav, at det udloddede udbytte ikke må overstige selskabets frie reserver på udlodningstidspunktet.

2. For selskaber, der udlodder ekstraordinært udbytte senere end seks måneder efter balancedagen, er det dernæst et krav, at der forud for udlodningen udarbejdes en mellembalance.

Konsekvenser ved fejl

Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kontrol, at der er udloddet ulovligt udbytte, skal ikke kun den ulovlige del, men hele udlodningen straks betales tilbage til selskabet inklusive renter. Disse renter udgør p.t. 10,05% p.a.

Tilbagebetalingen skal dokumenteres med erklæring fra ledelsen og en erklæring fra en godkendt revisor.

Sker tilbagebetalingen ikke straks, efter at det ulovlige forhold er konstateret, vil udbyttet med stor sandsynlighed blive betragtet som et ulovligt kapitalejerlån. Herved opstår en række væsentlige skattemæssige konsekvenser for kapitalejere med bestemmende indflydelse i selskabet.

Hvis beløbet ikke kan tilbagebetales, eller kapitalejeren har modtaget udbyttet i god tro, vil ansvaret for tilbagebetalingen falde tilbage på selskabets ledelse i form af et erstatningsansvar.

 

Mere kontrol

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at man vil undersøge, om der også er grundlag for at lave en øget kontrolindsats rettet imod ekstraordinære udlodninger af udbytte.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om reglerne for din udbytteudbetaling.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her