Værdiansættelsescirkulæret fra 1982

Ved overdragelse af fast ejendom indenfor gaveafgiftskredsen (børn, børnebørn mv.), er det muligt at tage udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering ved fastsættelse af værdien af den faste ejendom, som overdrages.

Du skal bemærke, at værdiansættelsescirkulæret fra 1982 ikke kan anvendes, hvis:

  • Der er tale om næringsejendomme
  • Der foreligger særlige omstændigheder
  • Ejendommen er vurderet som udlejet

Særlige omstændigheder er ikke defineret, hverken i det nye eller gamle cirkulære, men er defineret i forhold til praksis på området.

Vi anbefaler derfor at søge konkret rådgivning, hvis du ønsker at afdække, hvorvidt der i forhold til den konkrete overdragelse foreligger særlige omstændigheder.

 

Det nye værdiansættelsescirkulære

I forbindelse med at udsendelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger er påbegyndt, har Skatteministeren for nyligt offentliggjort en ændring til værdiansættelsescirkulæret fra 1982.

Ændringen fremgår af cirkulære fra den 27. september 2021.

Det nye cirkulære betyder, at:

  • +/- 15%-reglen bliver til en +/-20%- regel.
  • Man ikke kan støtte ret på +/- 20%, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  • Nugældende praksis om, hvornår der er tale om ”Særlige omstændigheder” bliver videreført.
  • Skatteforvaltningen kan ændre værdiansættelsen i en dødsboopgørelse, men skal anvende fremgangsmåden om en sagkyndig vurdering, hvis boet fremsætter anmodning herom.

Hvornår gælder 20%-reglen?

Cirkulæret træder i kraft den 15. oktober 2021 og har virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter ejendomsvurderingsloven.

Det er altså først, når du har fået en ny vurdering efter de nye ejendomsvurderingsregler, at du ved en overdragelse kan bruge 20%-reglen.

Hvad betyder det for dig?

Vi forventer, at de nye offentlige ejendomsvurderinger overstiger den seneste offentlige ejendomsvurdering, vil det ikke i sig selv være en fordel at vente på, at der kommer en ny offentlig ejendomsvurdering. Heller ikke selvom +/- 15%-reglen bliver ændret til en +/- 20%-regel.

+/- 20%-reglen skal ses som led i det forventede usikkerhedsskøn, der er i de nye offentlige ejendomsvurderinger.

 

Vurderinger bliver udsendt i foråret 2022

Ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet fra 1. september 2021, forventer ministeriet, at der i foråret 2022 bliver udsendt vurderinger til ca. 100.000 parcel- og rækkehusejere. I 2. halvår 2022 udsendes forventeligt til de ca. 700.000 resterende parcel- og rækkehusejere.

Først i 2023 forventer vi, at der vil blive udsendt vurderinger til ejere af ejerlejligheder, sommerhuse og alle andre typer af ejerboliger.

Du bør derfor overveje om, der skal ske overdragelse af fast ejendom til personer inden for gaveafgiftskredsen, inden der offentliggøres en ny ejendomsvurdering. Læs mere om cirkulæret og en række bindende svar, som bekræfter, at det stadig er muligt at overdrage ejendomme til lav værdi.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad det nye cirkulære for værdiansættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom betyder for dig.

God rådgivning gør en forskel.

Kontakt os