De særlige omstændigheder

Ved kendelse af 8. marts 2016 fastslog Højesteret, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter +/-15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret.

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Det afgørende for om +/-15%-reglen kan anvendes, kommer derfor af, om der foreligger særlige omstændigheder. Dvs. at hvis der foreligger særlige omstændigheder, så kan du ikke anvende +/-15%-reglen.

 

+/-15%-regel bliver erstattet af en +/-20-regel

De bindende svar omkring +/-15%-reglen, der har været indbragt for Skatterådet, har været længe ventet. Måske lidt for længe, nu hvor de nye offentlige ejendomsvurderinger er lige på trapperne.

+/-15% -reglen vil i den forbindelse blive erstattet af en +/-20%-regel.

Bindende svar med lidt tvetydige konklusioner

Generelt kan det udledes af de bindende svar fra Skatterådet, at der for hver enkelt overdragelse altid vil være tale om en konkret vurdering i forhold til, om der foreligger særlige omstændigheder eller ej.

Af de offentliggjorte bindende svar udleder vi:

Årlig gave til et andet barn end det barn, hvortil ejendommen bliver overdraget, ikke nødvendigvis udgør en særlig omstændighed

At en årlig gave til et andet barn end det barn, hvortil ejendommen overdrages, ikke nødvendigvis udgør en særlig omstændighed. I en sag blev det accepteret, at der årligt blev givet en gave på 50.000 kr. til et andet barn.

Skatterådet udtaler dog i flere af de bindende svar, at der ikke må gives større gaver eller arveforskud til andre børn i forbindelse med overdragelsen.

Lånoptagelse ved overdragelsen ikke væsentligt overstiger overdragelsessum

At det er en forudsætning for anvendelse af +/-15 %-reglen, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentligt overstiger overdragelsessummen.

Særlig omstændighed, hvis ejendom har været handlet inden for de seneste år

At der foreligger særlige omstændigheder, hvis ejendommen har været handlet inden for de seneste år. Det er dog noget usikkert, hvor lang tid der skal være imellem handlerne, især hvis man ser på tidligere sager. I den ene sag blev det accepteret, at der ”kun” var gået 3 år og 2 måneder, imens det i den anden sag ikke blev accepteret, at der gik 3 år og 2 måneder.

Forskellen ligger formentlig i, at i første sag udgjorde forskellen mellem den seneste handelspris og overdragelsessummen kun 54%, hvorimod den i den anden sag udgjorde 110%. Derudover fremgår det af rækken af afgørelser fra Skatterådet, at +/- 15 %-reglen foreløbig ikke er tilladt anvendt i de tilfælde, hvor ejendommen er købt mindre end 2 år og 4 måneder, før +/- 15 %-reglen ønskes anvendt.

Forbedringer af ejendom ikke nødvendigvis udgør særlige omstændigheder

At forbedringer af ejendommen ikke nødvendigvis udgør særlige omstændigheder. I en sag blev renovering af trappeopgangen i ejendommen og istandsættelse af et nedslidt køkken i lejligheden ikke anset for at udgøre væsentlige forbedringer.

Der var således ikke tale om særlige omstændigheder i denne situation. Forbedringerne udgjorde ca. 8 % af den samlede ejendomsvurdering. Dette blev ikke vurderet som at være udtryk for væsentlige forbedringer, der kunne anses for at udgøre en særlig omstændighed.

Ejendom ikke vurderet af ejendomsmægler ved overdragelse

At det er en forudsætning for anvendelse af +/-15 %-reglen, at ejendommen ikke har været vurderet af fx en ejendomsmægler i forbindelse med overdragelsen.

Konklusion

Vi forventer, at de bindende svar, hvori skatteyder har fået nej til gennemførsel af den påtænkte overdragelse efter +/-15 %-reglen, vil blive påklaget til Landsskatteretten. Endvidere afventer vi fortsat domstolenes stillingtagen til en principiel sag.

Med udgangspunkt i de offentliggjorte bindende svar anbefaler vi fortsat, at du søger konkret rådgivning, inden der sker overdragelse af en ejendom. Du skal i øvrigt bemærke, at det kun er muligt at anvende +/-15 %-reglen så længe, der ikke foreligger en ny ejendomsvurdering foretaget efter den nye ejendomsvurderingslov.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad +/-15 %-reglen ved overdragelse af fast ejendom betyder for dig.

God rådgivning gør en forskel.

Kontakt os