Desværre blev 2021 igen et år, der stod i covid-19-pandemiens tegn.

De regnskabsmæssige udfordringer for 2021 vil for langt de fleste virksomheder primært bestå af forhold, der kan relateres til covid-19.

Dataetik i ledelsesberetning

Store virksomheder i klasse C og virksomheder i klasse D skal imidlertid også iagttage det nye krav om en redegørelse for virksomhedens politikker for dataetik i ledelsesberetningen.

 

Følgevirkninger af nedlukninger

Konsekvenserne af covid-19 kan være nedlukninger af aktiviteter som følge af indførte restriktioner, konstaterede eller forøgede risici for:

  • tab på kundetilgodehavender
  • faldende indtjening og deraf afledt risiko for nedskrivning af anlægsaktiver
  • faldende omsætningshastighed på varelagre og deraf afledt nedskrivningsrisiko
  • presset likviditet med potentiel risiko for, at virksomheden ikke vil kunne honorere sine forpligtelser
  • osv.

I værste fald kan følgerne af covid-19 betyde, at virksomheden har problemer med at fortsætte driften. Ved ledelsens underskrift på årsregnskabet skal ledelsen derfor forholde sig til, om virksomheden som minimum er i fortsat drift frem til næste balancedag.

Hvis ikke dette er tilfældet, skal årsregnskabet korrigeres, så problemet med den fortsatte drift afspejles i årsregnskabet. Korrektionerne vil primært omfatte nødvendige nedskrivninger til realisationsværdier og indregning af hensatte forpligtelser samt omtale af problemerne med den fortsatte drift.

 

Et øget behov for beskrivelse af usikkerheder

Det er derfor – i lighed med sidste år – vigtigt, at virksomhederne ved regnskabsaflæggelsen for 2021 er opmærksomme på det øgede behov for beskrivelser af de usikkerheder, som er knyttet til regnskabsaflæggelsen og beskrivelser af de forudsætninger, som virksomhederne har lagt til grund for den foretagne indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som er påvirket af disse usikkerheder.

 

Særligt om kompensationer og støtteordninger

For at imødegå de økonomiske konsekvenser af covid-19 har virksomheder mulighed for at ansøge om og modtage løntilskud og andre økonomiske kompensationer.

I relation til regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende indregning af løntilskud, kompensation for faste omkostninger og andre forhold relateret til covid-19 har Erhvervsstyrelsen udsendt en vejledning, som giver følgende rettesnore:

Løntilskud og kompensation

Modtagne løntilskud og kompensation for faste omkostninger må ikke modregnes i de omkostninger, de kompenserer for. I stedet for skal modtagne kompensationsindtægter præsenteres som ”andre driftsindtægter” i resultatopgørelsen.

Kompensationsindtægter som særlige poster

Der skal oplyses om modtagne kompensationsindtægter som ”særlige poster” i noterne til resultatopgørelsen, herunder informeres om deres art og beløbsmæssige størrelse, medmindre de modtagne kompensationsindtægter ud fra en konkret vurdering udgør uvæsentlige beløb.

Covid-19-tilskud skal indregnes i den regnskabsperiode, de vedrører

Modtagne tilskud relateret til covid-19 skal indregnes i den regnskabsperiode, de vedrører. Det er en forudsætning for indregning, at der ansøges om det pågældende tilskud inden for de gældende frister, og at de objektive kriterier for at opnå tilskuddet er opfyldt.

Lejereduktioner

Lejereduktioner skal periodiseres over den resterende lejeperiode og kan ikke indregnes straks i resultatopgørelsen. Hvis virksomheden alene har fået henstand med betaling af lejen, påvirkes indregningen i resultatopgørelsen ikke.

Fremtiden

Ser man lidt ud i fremtiden, ligger der dels nogle udfordringer, men også visse lempelser i regnskabsreguleringen.

 

Modernisering af bogføringslov

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag i høring, som vil betyde:

  • modernisering af bogføringslovgivningen (herunder øget digitalisering)
  • nye regler i årsregnskabsloven om øget revisorinddragelse
  • permanent forlængelse af indsendelsesfristen for årsrapporterne fra fem til seks måneder for regnskabsklasse B og C.

Moderniseringen af bogføringsloven vil bl.a. omfatte et krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet vil dog ikke gælde for meget små virksomheder med personlig hæftelse.

 

Øget revisorinvolvering

Den øgede revisorinvolvering vil dels omfatte krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.

Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år er et andet bemærkelsesværdigt element i udkastet.

Læs mere om regnskabsklasser

I udkastet til lovforslaget lægges der op til, at ovennævnte ændringer om øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Hvis udkastet til lovforslaget vedtages i uændret form, vil fristudskydelsen fra fem til seks måneder først kunne anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Kalenderårsregnskaberne for 2021 vil således fortsat have indberetningsfrist den 31. maj 2022.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine udfordringer i din udarbejdelse af årsrapporten for 2021.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os