Salg af ubebyggede grunde er som udgangspunkt momspligtigt, mens salg af grunde med gamle (nedrivningsklare) bygninger er fritaget for moms.

 

Hidtidig praksis

Hvis et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge Skattestyrelsen hidtidige praksis blevet anses for et momspligtigt salg af en byggegrund.

EU-domstolen har den 4. september 2019 underkendt denne praksis og afgjort, af salg af en grund med en ”gammel” bygning med henblik på nedrivning af bygningen som udgangspunkt ikke skal anses for en momspligtig byggegrund.

 

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

Salg af byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt, mens salg af grunde med ”gamle” bygninger er fritaget for moms.

En byggegrund defineres som et ubebygget areal, som efter planloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er uden betydning, om der er sket byggemodning, eller om senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne sætter begrænsninger i udnyttelsen, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri.

Salg af grunde med eksisterende bygninger er som udgangspunkt fritaget for moms.

Hvis et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge Skattestyrelsen hidtidige praksis blevet anses for et momspligtigt salg af en byggegrund hvis ”måtte stå klart for sælger”, at de eksisterende bygninger skulle nedrives.

 

EU-domstolens afgørelse

EU-domstolen fastlår dermed den 4. september 2019, at salg af en grund med en ”gammel” bygning med henblik på nedrivning af bygningen som udgangspunkt ikke skal anses for en momspligtig byggegrund. Og de danske skattemyndigheder ikke er forenelige med EU-reglerne på området.

Domstolen lægger vægt på, at der i sagen er tale om en fuldt funktionsdygtig bygning samt at sælger ikke er involveret i nedrivning af bygningen.

Nedrivningen sker alene for købers regning og risiko. Sælger har ved handlen betinget sig at kunne forestå projektering, opførelse og levering af en ny bygning til køber efter købers nedrivning, hvilket imidlertid ikke blev tillagt afgørende betydning.

 

Betydningen for fremadrettet momspraksis ved salg af fast ejendom

Afgørelsen vedrører en dansk sag, og det vurderes derfor, at dansk momspraksis er ændret ved EU-domstolens afgørelse.

Vi forventer derfor, at Skattestyrelsen snarest udsender et styresignal om den fremadrettede virkning af afgørelsen samt muligheden for genoptagelse tilbage til december 2013.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om moms ved salg af fast ejendom.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan du håndterer moms ved ejendomshandler.

Kontakt os