Du får et overblik over, hvornår de nye regler for digital bogføring træder i kraft, og hvilken betydning den nye bogføringslov får.

 

Formålet med den nye bogføringslov

Formålet med den nye bogføringslov er:

  • at styrke gennemsigtigheden og pålideligheden af regnskabsdata
  • at sikre en mere effektiv kontrol fra myndighedernes side

Herudover skal den nye bogføringslov sikre en højere grad af digitalisering og automatisering af bogføringen i danske virksomheder samt sikre ensartede krav til digitale bogføringssystemer.

 

Løbende indfasning af kravet om digital bogføring

Den nye bogføringslov betyder, at alle selskaber på et tidspunkt har pligt til at bruge et digitalt bogføringssystem. Det indebærer konkret, at du skal sikre, at din virksomheds transaktioner bliver bogføret i et digitalt bogføringssystem og dine købs- og salgsfakturaer bliver opbevaret i et digitalt bogføringssystem.

Hvornår det enkelte selskab bliver omfattet af kravet, afgøres ud fra startdatoen for selskabets regnskabsår:

Selskaber, der anvender et registreret bogføringssystem

Selskaber, der anvender et registreret bogføringssystem der er godkendt af Erhvervsstyrelsen, skal bogføre digitalt for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2024 eller senere.

Selskaber, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem

Selskaber der anvender et ikke-registreret bogføringssystem, skal bogføre digitalt for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2025 eller senere.

Det betyder, at hvis dit selskab med regnskabsår 1/7-30/6 anvender et registreret bogføringssystem, skal dit selskab bogføre digitalt fra 1. juli 2024. Har dit selskab regnskabsår 1/1-31/12 og anvender et registreret bogføringssystem, skal det derimod først bogføre digitalt fra 1. januar 2025.

Se fortegnelse over registrerede bogføringssystemer:

Se registrerede bogføringssystemer

 

Centrale ændringer og krav til digital bogføring

En af de mest markante ændringer med den nye bogføringslov er kravet om, at alle selskaber skal bogføre digitalt. Dette medfører at dit selskabs transaktioner, herunder registreringer og købs- og salgsbilag skal ligge i et digitalt bogføringssystem.

Det er kun registreringer og transaktioner af visse købs- og salgsbilag, du skal opbevare digitalt. Det materiale, der fortsat er undtaget fra digital opbevaring, er således fx følgende:

  • Bilag, der vedrører andre transaktioner end købs- og salgstransaktioner, fx lønbilag, rejseafregninger, afskrivninger, samt kassestrimler fra et salgsregistreringssystem.
  • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
  • Dokumentation for oplysninger i ledelsesberetningen og noter
  • Årsregnskaber og øvrige regnskaber
  • Revisionsprotokoller eller tilsvarende rapportering, fx ledelsesbreve.

Det forhold, at et dokument ikke skal opbevares digitalt, betyder ikke, at dit selskab dermed generelt er fritaget for opbevaring af det pågældende dokument. Dit selskab skal således stadig sikre, at alt regnskabsmateriale, uanset om det skal opbevares digitalt eller fysisk, opbevares på betryggende vis i mindst fem år.

 

Kontrol og sanktioner

Med den nye bogføringslov er der indført strengere kontrol med overholdelse af bestemmelserne om krav til bogføringssystemer og mulighed for at tvinge en virksomhed til at bruge et digitalt bogføringssystem.

Derudover er der indført en ny straffebestemmelse med et markant forhøjet bødeniveau. Et selskab kan således straffes med bøde for overtrædelse af kravet om digital bogføring.

I den forbindelse er det vigtigt, at du er opmærksom på, at såfremt dit selskab anvender et ikke-registeret bogføringssystem, er selskabet selv forpligtet til at sikre, at selve systemet overholder bogføringsloven. Uanset om du anvender et registreret eller et ikke-registreret bogføringssystem, vil ledelsen dog altid være ansvarlig for, at reglerne om digital bogføring er opfyldt.

Som bestyrelsesmedlem har du et overordnet ansvar for selskabets overholdelse af lovgivningen, herunder også bogføringsloven. Det er derfor vigtigt at være proaktiv og sikre, at selskabet er opdateret og følger de nye regler om digital bogføring.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om den nye bogføringslov.

Det gode råd gør en forskel.

Kontakt os