Lovforslaget giver mulighed for, at en virksomhedsejer, der driver virksomhed i selskabsform, kan overdrage aktier i selskabet som gave eller arv til en erhvervsdrivende fond, uden at overdragelsen udløser skat hos aktionæren. Dog vil aktionæren skulle beskattes af en eventuel negativ anskaffelsessum for aktierne.

Fonden vil være skatte- og afgiftsfri af den erhvervede gave eller arv.

 

Skifterskat på 22%

Til gengæld for skattefrihed ved en sådan aktieoverdragelse skal der beregnes en stifterskat på 22 %. Stifterskatten beregnes af forskellen mellem aktiernes handelsværdi på overdragelsestidspunktet og aktiernes anskaffelsessum, der dog mindst skal ansættes til 0 kr., jf. ovenfor om aktionærens beskatning af en negativ anskaffelsessum.

Stifterskatten skal betales af fonden i takt med, at fonden modtager udbytte fra selskabet eller sælger aktierne.

Modtager fonden eksempelvis et udbytte på 1 mio. kr., skal der betales et afdrag på stifterskatten på 220.000 kr., nemlig selskabsskattesatsen ganget med det modtagne udbytte. Den skyldige stifterskat skal forrentes med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst 1 % p.a.

 

Flere betingelser skal være opfyldt

En lang række betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende denne fondsmodel. Eksempelvis skal aktiernes værdi med fradrag af stifterskatten tilfalde fondens grundkapital, og virksomhedsejeren og dennes familie må ikke være tillagt en fortrinsret til uddelinger fra fonden.

 

Regler gælder fra årsskiftet

De foreslåede regler skal have virkning fra og med den 1. januar 2021.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed til erhvervsdrivende fonde betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her