Som en del af finansieringen af den såkaldte Arne-pension indgik regeringen med en række andre partier i oktober 2020, hvordan lagerbeskatning af ejendomsavancer i 2023 skulle indføres.

Skatteministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, som angiver detaljerne for, hvordan lagerbeskatningen af investeringsejendomme skal udmøntes i praksis. Høringsfristen for at komme med bemærkninger til udkastet er den 18. august 2022.

Læs hele lovforslaget her.

De nye regler om lagerbeskatningen bliver indført med virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2023 eller senere, og gælder alene for selskaber. Ejendommen som ejes personligt er således ikke omfattet.

De væsentligste punkter i lovforslaget

De væsentligste punkter fra lovforslaget kan opsummeres således:

Værdistigninger eller -fald

Der indføres lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, så løbende værdistigninger eller -fald på ejendommene medregnes til indkomstopgørelsen.

Den løbende gevinst eller det løbende tab skal opgøres som forskellen mellem handelsværdien af den faste ejendom ved slutningen af indkomståret og handelsværdien ved starten af indkomståret, reguleret for køb og salg i indkomståret.

Udlejet i overvejende omfang

Lagerbeskatningen omfatter alene udlejningsejendomme, det vil sige ejendomme, der er udlejet i overvejende omfang - dvs. mere end 50% af bygningernes samlede etageareal eller mere end 50% af ejendommens samlede grundareal er udlejet.

Samlet handelsværdi på mere 100 mio. kr.

Lagerbeskatningen gælder kun, hvis porteføljen af udlejningsejendomme overstiger en samlet handelsværdi på 100 mio. kroner. Handelsværdien opgøres samlet på koncernbasis. Så falder du under grænsen på de 100 mio.kr. så skal de ejendomme, som er lagerbeskattede vedblive lagerbeskattede.

Køber du nye ejendomme uden du kommer over grænsen på 100 mio.kr. så er disse ejendomme realisationsbeskattede til du evt. igen overskrider grænsen på 100 mio.kr.

Fuld fradrag på alle vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger

Mulighed for fuld fradrag på alle vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger. Rationalet er, at værdien af ejendommen er forøget tilsvarende og dermed en vis symmetri mellem fradrag for forbedring og beskatning af værdistigning.

Ejendomme til lager, produktion og domicil

Ejendomme, der er anvendt i selskabets egen drift til eksempelvis lager, produktion eller domicil, bliver ikke omfattet.

Afskrivningsadgang

Afskrivningsadgangen for de ejendomme, som bliver omfattet af lagerbeskatningen, bliver fjernet. I stedet skal der i handelsværdien tages hensyn til den slitage, som ejendommen rent faktisk er udsat for, hvilket reducerer ejendommens værdi og dermed beskatningsgrundlaget.

Fonde og foreninger

Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven bliver ikke omfattet af lagerbeskatningen.

Overgang fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning

Udgangspunktet er, at reglerne ligeledes er gældende, når en ejendom overgår fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning på ejendomme, som er erhvervet efter 1. januar 2023.

Overgangssaldo

Når en ejendom overgår fra realisationsbeskatningen til lagerbeskatning opgøres en overgangssaldo, som opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og handelsværdien på tidspunktet for overgangen. Har der været genvundne afskrivninger eller tab så tillægges / fratrækkes dette også overgangssaldoen.

Saldoopgørelse pr. ejendom

Overgangssaldoen opgøres ejendom for ejendom.

Positiv overgangssaldo

Hvis overgangssaldoen er positiv (udskudt fortjeneste) så indtægtsføres denne hvis ejendommen efterfølgende falder i værdi eller hvis ejendommen sælges. Så skatten på fortjenesten forfalder først når ejendommen endeligt sælges.

Negativ overgangssaldo

Hvis overgangssaldoen er negativ (udskudt tab) så fradrages det hvis ejendommen efterfølgende stiger i værdi eller hvis ejendommen sælges. Så skatten på tabet modregnes først når ejendommen endeligt sælges. Tabet er ikke kildesartsbegrænset, som vi kender det fra nuværende regler.

Overgang til lagerbeskatning

Selskabet skal i forbindelse med overgangen til lagerbeskatning foretage en værdiansættelse af de omfattede ejendommes handelsværdi på overgangstidspunktet (indgangsværdi).

Herudover skal selskabet ved overgangen til lagerbeskatningen udarbejde en avanceopgørelse efter de hidtidige regler om beskatning efter realisationsprincippet, som om ejendommen var afstået til handelsværdien på tidspunktet for overgangen.

Overgangen fra realisationsbeskatning til lagerbeskatningen vil imidlertid ikke udløse beskatning af en urealiseret gevinst i overgangsåret. Selskabet skal dog for disse ejendomme føre en såkaldt realisationssaldo.

 

Fremtidig beskatning af gevinst og tab

Den fremtidig beskatning af gevinster og tab efter lagerbeskatningen kobles imidlertid sammen med urealiserede gevinster og tab efter realisationsprincippet, som måtte hvile på ejendommen i form af den nævnte realisationssaldo, der skal opgøres på tidspunktet for overgang til lagerbeskatning.

 

Skattemæssig afskrivning

Der kan ikke foretages skattemæssig afskrivning på de ejendomme, som bliver omfattet af lagerbeskatningen.

 

Ikrafttræden

De nye regler skal gælde fra 1. januar 2023 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2023 eller senere.

Lagerbeskatning vil omfatte både nyerhvervede ejendomme og ejendomme, som den skattepligtige allerede ejer på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Dette indebærer, at et selskabs ejendomme, der hidtil har været omfattet af beskatningen efter realisationsprincippet, efter forslaget vil overgå til beskatning efter lagerprincippet, hvis betingelserne for lagerbeskatning er opfyldt.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om, hvad nye regler for lagerbeskatningen af investeringsejendomme betyder for dig og dine ejendomme.

God rådgivning gør en forskel.

Kontakt os