Covid-19 og myndighedernes foranstaltninger har store konsekvenser for virksomhederne i Danmark, og mange står overfor en svær tid.

Som virksomhedsejer bør du overveje gennemsigtighed om de faktiske og potentielle virkninger af covid-19 for din virksomheds forretningsaktiviteter, økonomiske situation og økonomiske resultat i din årsrapport.

 

Disse forhold kan være relevante at omtale

Nedenfor finder du en række forhold, som kan fx være relevante at omtale. De gør det muligt for dine interessenter at vurdere din virksomheds risikoeksponering og afveje afkast og risiko:

 • Forretningsmæssige risici
 • Eventuelle særlige risici ud over de almindeligt forekommende risici i branchen
 • Forventede resultater for næste år
 • Usikkerhed ved indregning og måling
 • Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
 • Efterfølgende begivenheder

 

Begrænset detailkrav for virksomheder i regnskabsklasse B

For virksomheder i regnskabsklasse B er der ikke så mange detailkrav til ledelsesberetningen, men ledelsesberetningen skal generelt indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Klasse B-virksomheder skal herunder redegøre for væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Væsentlig usikkerhed – herunder usikkerhed om fortsat drift – skal også omtales.

 

Behov for omtale af usikkerhed om fortsat drift?

Ved aflæggelsen af årsrapporten for 2019 bør man særligt overveje behovet for omtale af usikkerhed om fortsat drift, og om den nuværende situation påvirker virksomheden så væsentligt, at det kræver en omtale af efterfølgende begivenheder.

Denne omtale skal fremgå af både ledelsesberetningen og noter til årsregnskabet.

 

Regnskabet med balancedag efter 31. december 2019 bliver påvirket mere direkte

Det er relevant at overveje eventuel påvirkning på værdiansættelse af en række aktiver og forpligtelser i regnskabet.

Årsrapporter med balancedag efter 31. december 2019 kan påvirkes mere direkte, og vi har nedenfor inkluderet eksempler på regnskabsposter, som kan blive påvirket:

 • Nedskrivningsbehov på immaterielle aktiver (fx goodwill og udviklingsprojekter), materielle aktiver og skatteaktiver, fx som følge af en forventet lavere indtjening
 • Væsentlig dagsværdiregulering af investeringsejendomme
 • Nedskrivningsbehov eller væsentlig dagsværdiregulering af finansielle aktiver (fx kapitalandele)
 • Nedskrivningsbehov på varelager fx som følge af væsentlig nedgang i salget af visse varegrupper
 • Nedskrivningsbehov på tilgodehavender fra salg, fx som følge af likviditetsmæssige problemer hos kunder
 • Tabsgivende kontrakter
 • Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Du skal dog være opmærksom på, at der for årsrapporten 2019 er tale om efterfølgende begivenheder, eftersom virussens voldsomme udbrud først er sket i 2020.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om gennemsigtighed i ledelsesberetningen i din årsrapport.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her