Skattestyrelsen udsender retningslinjer (styresignal), der præciserer, hvordan den aktuelle situation som følge af det globale udbrud af COVID-19 påvirker Danmarks fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Retningslinjer går på fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande.

 

Fortolkning af særlige artikler i dobbeltbeskatningsoverenskomster

OECD’s sekretariat har offentliggjort et notat, som indeholder en analyse af covid-19-krisens indflydelse på fordelingen af beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsoverenskomster i relation til:

  • Fast driftssted
  • Ledelsens sæde
  • Fysiske personers skattemæssige hjemsted
  • Beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande.

Retningslinjerne beskriver OECD’s fortolkning på disse fire områder set i lyset af covid-19.

 

Fast driftssted

Medarbejdere, der under coronasituationen udfører deres arbejde fra en anden jurisdiktion end normalt, medfører ikke, at der af denne grund etableres et fast driftssted.

En person, der bor i Danmark og normalt udfører sit arbejde i Tyskland, har på grund af covid-19 arbejdet på sin bopæl. Den tyske virksomhed får ikke fast driftssted i Danmark uanset arbejdets art, hvis:

1:
der er tale om en midlertidig situation drevet af krav eller anbefalinger fra myndighederne, som er uden for virksomhedens kontrol, og

2:
de ændrede faktiske forhold ikke skyldes arbejdsgiverens forretningsaktivitet og ikke ændrer på, at den normale arbejdsplads fortsat er arbejdsstationen hos arbejdsgiveren.

Det samme gælder personer, der er omfattet af den særlige agentregel.

 

Bygge- og anlægsvirksomhed

Den alt overvejende hovedregel er, at ved afgørelsen af om et bygge-, anlægs- eller installationsarbejde udgør et fast driftssted (i de fleste overenskomster krav om minimum 12 måneders varighed) regnes varigheden fra 1. dag til projektet er endeligt afsluttet.

Midlertidige stop på grund af svigtende leverancer, vejret osv. udgår ikke ved beregningen af de 12 måneder. Det samme gælder efter styresignalet stop i byggeriet på grund af coronasituationen.

 

Ledelsens sæde

Hvis den reelle ledelse af et selskab på grund af coronasituationen er ramt af rejserestriktioner og derfor midlertidigt er nødsaget til at træffe sine beslutninger i en anden jurisdiktion, end de sædvanligvis ville gøre, vil dette ikke medføre, at ledelsens sæde dermed anses for at være flyttet.

 

Fysiske personers skattemæssige hjemsted – dobbeltdomicil

Fysiske personer, som er i en dobbeltdomicilsituation, og som på grund af coronasituationen midlertidigt opholder sig i et andet land end det normale bopælsland, vil sandsynligvis ikke blive skattemæssigt hjemmehørende i dette land. Det skyldes, at personen både skal have etableret sig i landet, og skal have den tætteste tilknytning til dette land.

Måtte der eksempelvis indtræde fuld dansk skattepligt under ophold i et dansk sommerhus, hvor der løbende udføres arbejde i covid-perioden, vil en person, der normalt bor i Portugal i en helårsbolig med sin familie, efter praksis blive anset for skattemæssigt hjemmehørende i Portugal, da han i Danmark ”kun” har et sommerhus, mens han i Portugal har en helårsbolig.

Indtræder der derimod fuld dansk skattepligt for en person, der eksempelvis bor i Spanien eller Frankrig er der ikke skattemæssigt tale om dobbeltdomicil, idet Danmark ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med disse to lande. Disse personer vil derfor skulle globalt beskattes i den periode, hvor der måtte være tale om fuld dansk skattepligt.

 

Beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande

Når en person er hjemsendt midlertidigt af sin arbejdsgiver uden at måtte udføre arbejde, og hvor arbejdsgiveren modtager støtte til opretholdelse af ansættelsen i stedet for afskedigelse, eksempelvis efter den gældende danske lønkompensationsordning, vil denne løn i relation til beskatningsretten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst skulle behandles på samme måde som løn i en opsigelsessituation.

Beskatningsretten til lønindkomst i en opsigelsesperiode fordeles mellem flere lande baseret på det hidtidige arbejdsmønster. Fordelingsmetoden kan tilsvarende anvendes, når en person modtager løn fra sin arbejdsgiver i sådan en midlertidig hjemsendelsesperiode udløst af coronasituationen. Når det skal vurderes, hvordan fordelingen skal foretages, skal dette ske i forhold til arbejdsmønsteret i det aktuelle ansættelsesforhold og den aktuelle jobfunktion på tidspunktet for hjemsendelsen.

Ovenstående fordelingsmetode gælder ikke, når arbejdstageren udfører arbejde under den midlertidige hjemsendelsesperiode, og hvor arbejdsgiveren ikke modtager støtte til opretholdelse af ansættelsen. I disse tilfælde finder de almindelige regler anvendelse, herunder at løn for hjemmearbejde som hovedregel kun kan beskattes i bopælslandet.

De konkrete situationer skal bedømmes baseret på den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst, og der kan i den forbindelse være overenskomster eller protokoller, som har et andet indhold end OECD-modellens (artikel 15). Det gælder eksempelvis den særlige aftale mellem Danmark og Sverige i relation til grænsegængere.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad det skattemæssige hjemsted betyder for dig eller dine udstationerede medarbejdere. Eller hvis du lever som udlandsdansker uden for Danmark.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os