Det påhviler bestyrelsen som helhed at varetage selskabets og aktionærernes interesser med omhu og under behørig hensyntagen til investorer og øvrige interessenter.

Bestyrelsen skal sikre værdiskabelsen i selskabet både på kort og langt sigt, og er ansvarlig for selskabets strategi og opfølgning på gennemførelsen af strategien.

Som bestyrelsesmedlem påhviler dig også et ansvar.

Bestyrelsens overordnede opgave – dit ansvar

Selskabsloven stiller en række krav til de opgaver bestyrelsen varetager og sikrer.

Helt overordnet set påhviler det dig som bestyrelsesmedlem sammen med den øvrige bestyrelse, at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og at sikre en forsvarlig organisation af virksomheden.

Derudover skal du som bestyrelsesmedlem i et selskab sikre, at:

Bogføring og regnskabsaflæggelse

Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende

Risikostyring og kontroller

Der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller fx kontroller i relation til fuldmagtsforhold, bogføring mv.

Løbende rapportering

Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold

Retningslinjer

Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer

Nuværende og fremtidige forpligtelser

Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Kontrollér at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår tilfredsstillende

Som medlem i bestyrelsen har du pligt til at føre kontrol med, at alt vedrørende bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en betryggende måde. Dette indebærer bl.a. at sikre, at selskabets bogføring tilrettelægges i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

Dette er særlig aktuelt som følge af den nye bogføringslov, herunder de nye krav om digitalisering, krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer mv.

Læs mere om krav til selskabsdokumenterne i virksomheden

 

Etablér de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller

Bestyrelsen bliver valgt af kapitalejerne af selskabet, og har derfor også til opgave at varetage kapitalejernes interesser, herunder at sikre at selskabet har en effektiv risikostyring og -håndtering.

Bestyrelsen skal således sikre, at de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller er etableret i selskabet.

I en stadig mere uforudsigelig og foranderlig verden er det derfor vigtigere end nogensinde, at have en risikostyring, der er tilpasset selskabets strategi. Hermed sikrer du selskabet de bedste muligheder for at være på forkant og kunne minimere eller afbøde konsekvenserne af risici, der kan påvirke selskabet og dens målsætninger.

Indenfor de seneste år har en effektiv risikostyring haft en stadigt stigende værdi på områder som fx IT, cybersikkerhed, samfundsansvar, bæredygtighed, medarbejdsforhold, forsyningssikkerhed mv.

Ved formuleringen ”fornødne procedurer” sigtes der bl.a. til, at der kan være forskel på, hvilke krav der stilles til risikostyring og interne kontroller i forskellige typer og størrelser af selskaber. Det vil derfor altid være en konkret vurdering i det enkelte selskab, om der er etableret den nødvendige risikostyring.

 

Sikr den løbende modtagelse af rapportering

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at føre tilsyn med direktionen.

Din mulighed som bestyrelsesmedlem for at leve op til dine opgaver og for at føre tilsyn med direktionens arbejde er i sagens natur afhængig af kvaliteten og omfanget af den information, som du og den øvrige bestyrelse får fra direktionen og selskabet.

Det er i den forbindelse en vigtig opgave at sikre dig et tilstrækkeligt rapporteringssystem, således at du og den øvrige bestyrelse løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets økonomi, finansielle forhold mv.

Dette kan du som bestyrelsesmedlem sikre ved, at direktionen løbende holder bestyrelsen orienteret om selskabets finansielle forhold og kapitalberedskab i form af fx budgetter, budgetopfølgninger, perioderapporteringer mv. og at der er enighed i bestyrelsen om at processen og den løbende modtagelse af rapportering er passende efter selskabets forhold.

De løbende rapportering er desuden afgørende for, at du til enhver tid kan sikre dig, at selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt. Den løbende rapportering skal således bl.a. sikre, at selskabets kapitalgrundlag ikke undermineres, uden at bestyrelsen har været opmærksom på eller vidende om den mindskede soliditet eller væsentlige risici, som direktionen eller andre i selskabet er bekendt med.

 

Kontrollér at direktionen udøver sit hverv efter bestyrelsens retningslinjer

Kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og direktionen indebærer, at direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

Direktionen skal varetage den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de overordnede og strategiske retningslinjer, som bestyrelsen fastlægger.

Som bestyrelse er det derfor vigtigt at sikre, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og, hvis ikke dette er tilfældet, træffe de nødvendige forholdsregler og i yderste konsekvens afskedige direktionen og ansætte en ny.

 

Sikr at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt

Virksomhedens bestyrelse har til enhver tid pligt til at sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt.

Du og den øvrige bestyrelse skal dermed sikre, at selskabet til enhver tid råder over den fornødne likviditet og egenkapital i forhold til selskabets løbende drift og nuværende og fremtidige forpligtelser.

 

Løbende vurdering af den økonomiske situation

Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation i selskabet – og løbende forholder dig til selskabets økonomiske situation, herunder likviditetsmæssige situation og i den forbindelse tage stilling til, om situationen er økonomisk forsvarlig.

Formålet med bestyrelsens forpligtelse til at påse selskabets kapitalberedskab er, at der bliver skabt og opretholdt en rimelig balance mellem selskabets kapital og dets aktivitet. Dette indebærer fx at bestyrelsen igangsætter undersøgelser af muligheden for yderligere kapitalindskud i selskabet i tilfælde, hvor likviditeten er dårlig.

På den ene side skal selskabet have tilstrækkelig likviditet og egenkapital til at kunne modstå midlertidige fald i indtjeningen. De seneste års usikkerheder med covid-19, krig i Ukraine, inflationskrise mv. har vist, hvor hurtigt indtjeningen kan ændre sig, og dermed også øget behovet for at sikre et tilstrækkeligt kapitalberedskab.

 

Realistisk videreførelse af selskabet

Som bestyrelse er det både en ret og pligt, at videreføre selskabet i en finansiel krise og forsøge at overvinde denne, men ledelsen må omvendt ikke pådrage selskabet yderligere forpligtelser, som det realistisk ikke kan dække.

Ledelsens ansvar for selskabets forsvarlige kapitalberedskab indebærer også et ansvar for driften og dermed en pligt til at standse virksomheden, når en forsvarlig videreførelse ikke længere er mulig. En virksomhed må således ikke drives videre for kreditorernes regning.

Afvejningen mellem disse to hensyn betyder, at definitionen på et forsvarligt kapitalberedskab varierer fra selskab til selskab. Et selskab med stabile indtægter og begrænset investeringsbehov har således typisk brug for mindre egenkapital end et nystartet selskab, der oplever større usikkerhed om indtjeningspotentialet og større behov for nyinvesteringer.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad kravene til selskabsdokumenter betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os