Varehandel

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om en omfattende genopretningspakke til at sætte skub i dansk økonomi efter coronakrisen. Samtidig vil hjælpepakkerne blive udfaset, i takt med at samfundet genåbner.

Vi har samlet et overblik over aftalens elementer, som kan være relevante for dig som virksomhedsejer.

 

Udfasning af hjælpepakker

 

Låne- og garantiordninger

Der er som led i hjælpepakkerne etableret fire garantiordninger, der yder statsgaranti for blandt andet pengeinstitutters udlån til danske virksomheder. Dels er der oprettet to ordninger målrettet SMV’er, dels to for større virksomheder.

Ansøgningsfristen på garantiordningerne forlænges til ultimo 2020. Samtidig forhøjes garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.

 

Kompensation for faste omkostninger

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020.

Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende covid-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre.

 

Ordningen for selvstændige

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august. Ordningerne ophører herefter endeligt.

Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab. Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

 

Dagpenge og sygedagpenge

Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder. Lediges dagpengeanciennitet sættes således på pause frem til og med den 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt.

Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udfases, ved at ordningen forlænges med tre måneder. Ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. september. Ordningen ophører herefter endeligt.

 

Suspendering af G-dage

Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) forlænges frem til og med 31. august.

 

Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms

Partierne er enige om at stemme for de fremlagte lovforslag om en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

 

Kulturområdet

En række kompensationsordninger på kulturområdet til højskoler, Folkeuniversitetet, aftenskoler, daghøjskoler, forlænges frem til 8. august.

 

Initiativer, der skal sætte skub i dansk økonomi

 

Fremrykning af udbetaling af feriepenge

Der udbetales indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie. Feriemidlerne vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020. Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler.

 

Forhøjet fradrag for FoU i 2020 og 2021

Virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 pct. i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr. over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen.

 

Sommerpakke

Der afsættes 700 mio. kr. i 2020 til en sommerpakke, der skal skabe gode rammer for en sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Erhvervsministeren indbyder aftalepartierne til forhandlinger om de konkrete initiativer.

 

International turismemarkedsføring i 2020

Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til VisitDenmarks arbejde med turismemarkedsføring af Danmark internationalt.

 

Luftfartspakke

Regeringen vil undersøge mulighederne for at støtte blandt andet indenrigsluftfarten. Regeringen vil præsentere et oplæg til en luftfartspakke, der drøftes med aftalepartierne.

 

Rejsebranchen

Der følges på baggrund af ekspertgruppen for pakkerejsebranchen op på hidtidige hjælpepakker for rejsebranchen henset til, at danskerne køber færre rejser på grund af COVID-19 og rejserestriktionerne. Dette vil blive nærmere drøftet i Erhvervsministeriet.

 

Eksportinitiativer og rekapitalisering

 

Rekapitalisering af store danske virksomheder

Der oprettes en statslig fond, der som investor of last resort kan bidrage til at rekapitalisere danske virksomheder. Fonden skal bidrage til at styrke kapitalgrundlaget i større, samfundsbærende, danske virksomheder, der har udtømt andre normale finansieringsmuligheder. Der afsættes 10 mia. kr. til at stifte fonden.

 

Eksportpakke

Der afsættes yderligere 500 mio. kr. i 2020 til en eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams.

 

Genstartsfond i regi af Vækstfonden

Der oprettes en genstartsfond i regi af Vækstfonden på 3 mia. kr. Fonden skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital.

Vi står klar til at hjælpe dig

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe

Som virksomhedsejer har du mange tanker og spørgsmål vedrørende din virksomhed og fremtiden. Behovet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, lige som der – afhængigt af den kommende tids udvikling – vil kunne dukke nye emner op.

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad genopretningspakken og udfasning af hjælpepakker betyder for dig og din virksomhed. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os