Handel

Momsfritagelser

Når en dansk virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser i Danmark, skal virksomheden som udgangspunkt afregne dansk moms. Momsloven fritager dog specifikt en lang række aktiviteter for moms, herunder blandt andet:

  • Sundhedsområdet, eksempelvis læger og tandlæger
  • Undervisning (dog ikke kursusvirksomhed)
  • Visse foreninger
  • Kulturelle aktiviteter (biblioteker, museer, zoologiske haver mv.)
  • Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
  • Salg af fast ejendom (dog ikke salg af byggegrunde og nye bygninger)
  • Forsikringsvirksomhed
  • Finansielle aktiviteter, herunder långivning og formidling af lån
  • Persontransport (dog ikke turistkørsel med bus)

Virksomheder med de pågældende momsfritagne aktiviteter skal ikke momsregistreres og afregne moms af deres salg af varer og tjenesteydelser. Samtidig er de afskåret fra momsfradragsret og kan i stedet være pålagt at afregne lønsumsafgift.

Når momsfritagne virksomheder køber varer eller tjenesteydelser i udlandet, vil de dog som oftest blive pålagt at afregne moms af købet.

 

Køb af varer i andre EU-lande

I de tilfælde, hvor en momsfritaget dansk virksomhed køber varer i andre EU-lande, skal det som hovedregel ske med afregning af lokal moms i det land, varen købes. Dette gælder, uanset om varerne afhentes eller sendes til Danmark. Det kan eksempelvis være en tandlæges køb af udstyr i andre EU-lande.

En momsfritaget virksomhed skal dog momsregistreres og afregne 25 % EU-erhvervelsesmoms i Danmark, når den samlede værdi af købene af varer i et givet kalenderår overstiger 80 .000 kr. eksklusive moms. I det efterfølgende år skal der afregnes EU-erhvervelsesmoms uanset den samlede værdi af købene. Herefter kan virksomheden eventuelt afmeldes igen, hvis værdien af købene i det andet kalenderår ikke har oversteget 80 .000 kr.

 

Køb af varer i lande uden for EU

Ved momsfritagne danske virksomheders køb af varer i lande uden for EU, skal der altid afregnes 25 % import- moms, når varerne indføres til Danmark. Herudover kan varerne også være pålagt told. Dette gælder også, uanset om varerne afhentes eller sendes til Danmark.

Når virksomheden ikke er momsregistreret, sker afregningen af importmoms og told enten ved henvendelse i tolden ved ankomst til Danmark eller ved toldmyndighedernes kontrol af forsendelsen.

 

Køb af tjenesteydelser i andre EU-lande

Når momsfritagne danske virksomheder køber tjenesteydelser fra en virksomhed etableret i andre EU-lande, skal den danske virksomhed som hovedregel afregne dansk moms efter reglerne om omvendt betalingspligt (reverse charge). Det gælder eksempelvis køb af koncernydelser (management fee), rådgivningsydelser, reklameydelser samt byggeydelser vedrørende fast ejendom beliggende i Danmark.

Den danske virksomhed skal momsregistreres og angive 25 % moms af fakturabeløbet på momsangivelsen i feltet: Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Samtidig skal virksomheden angive værdien af ydelseskøbet på momsangivelsen i Rubrik A–ydelser.

Der er ingen minimumsgrænse for at skulle momsregistreres og afregne moms ved køb af tjenesteydelser i andre EU-lande.

Ved køb af eksempelvis hotelydelser, restaurationsydelser og transportydelse skal der dog altid afregnes lokal moms i det land, hvor ydelserne udføres.

 

Køb af tjenesteydelser i lande uden for EU

Ved momsfritagne danske virksomheders køb af tjenesteydelser fra en virksomhed etableret uden for EU skal den danske virksomhed ligeledes som hovedregel afregne dansk moms efter reglerne om omvendt betalingspligt (reverse charge). Tjenesteydelser er aldrig pålagt told.

Den danske virksomhed skal momsregistreres og angive 25 % moms af fakturabeløbet på momsangivelsen i feltet: Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt.

Der er heller ingen minimumsgrænse for at skulle moms- registreres og afregne moms ved køb af tjenesteydelser fra lande uden for EU.

 

Momsfradragsret

Momsfritagne virksomheder har ikke fradragsret for moms af deres omkostninger. Det betyder, at når momsfritagne virksomheder skal afregne dansk moms ved køb af varer eller tjenesteydelser i udlandet, bliver varen/tjeneste- ydelsen reelt 25 % dyrere, end købet i udlandet ser ud til at være.

Der er dog i praksis tale om en momsmæssig ligestilling mellem køb fra danske virksomheder og køb fra udenlandske virksomheder. Køb af varer og tjenesteydelser fra danske virksomheder vil således også være pålagt 25 % dansk moms, som ligeledes vil være en omkostning for momsfritagne virksomheder, afskåret fra momsfradragsret.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om momsregler for din virksomhed, hvis du køber varer og tjenesteydelser i udlandet.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os