Afgørelse om momsfritagelse af bloggers arbejde

Det nævnes ofte i artikler mv., at bloggere, influencere m.fl. er fritaget for at betale moms, idet deres ydelser anses for journalistisk virksomhed. Dette synspunkt har baggrund i en afgørelse fra 2016, hvor Skatterådet fandt, at en bloggers ydelser var momsfritaget journalistisk virksomhed.

Der var tale om en kvindelig blogger, der skrev om tøj, sko, tasker, makeup mv. samt om sine tanker om livet. Hun arbejdede hjemmefra og brugte 10-15 timer ugentligt på sit arbejde som blogger. Sideløbende med dette læste hun til journalist. Bloggeren havde indgået en samarbejdsaftale med et bloggernetværk. Her hendes indlæg blev publiceret, og hvortil hun havde overdraget alle rettigheder til den kommercielle udnyttelse af hendes blogposts.

Hendes indtjening bestod af halvdelen af den nettoindtjening, der genereredes på basis af trafikken på bloggen, og udgjorde i 2015 knap 150.000 kr.

Skatterådet fandt efter en konkret vurdering, at bloggerens arbejde for bloggernetværket var momsfritaget journalistisk virksomhed.

Afgørelsen fra Skatterådet har imidlertid ikke den konsekvens, at alle bloggere, influencere m.fl. pr. definition er fritaget for at betale moms. Der skal således reelt være tale om momsfritaget journalistisk virksomhed eller eventuelt anden momsfritaget virksomhed.

 

Momsfritaget journalistisk virksomhed

Generelt kan det anføres, at for at en journalistisk ydelse kan være momsfritaget, skal journalisten (her bloggeren) have en sædvanlig grad af redaktionel frihed og skal præstere en individuel, selvstændig skabende indsats, der har en vis originalitet. Hvis den ydelse, som journalisten leverer, ikke har den nødvendige grad af kunstnerisk og redaktionel frihed, er leverancen momspligtig.

Det er derfor nødvendigt, at journalisten har en sædvanlig grad af redaktionel frihed, hvis de artikler og andre produkter, journalisten skriver/redigerer, skal være fritaget for moms.

En forudsætning er, at redigeringen består af en bearbejdning af en tekst under sædvanlig redaktionel frihed. Gennemgang og ændring af en tekst uden sædvanlig redaktionel frihed er derimod ikke momsfritaget.

Når det nævnes, at bloggere, influencere m.fl. er fritaget for at betale moms, idet deres ydelser anses for journalistisk virksomhed, gælder dette således kun, såfremt betingelserne for momsfritagelse er til stede, hvilket altid vil være en konkret vurdering.

Såfremt en blogger, influencer m.fl. afholder fysiske foredrag, vil der som udgangspunkt være tale om momsfritaget kunstnerisk virksomhed.

Hvis betingelserne for momsfritagelse er opfyldt, er ydelserne både for så vidt angår journalistisk virksomhed og kunstnerisk virksomhed også fritaget for lønsumsafgift.

 

Momspligtige reklameydelser eller lignende

En blogger, influencer m.fl. kan eksempelvis også opnå indtægter, når brugere af deres blog klikker på links til webshops, og hvor der efterfølgende udløses et køb i webshoppen. Endvidere kan de opnå indtægter fra deciderede reklamer på bloggen. Sådanne indtægter kan ikke anses for momsfritaget journalistisk virksomhed, men er momspligtige reklameindtægter, der kræver momsregistrering af virksomheden.

Der er typisk også tale om momspligtige reklameindtægter, såfremt der eksempelvis opnås indtægter ved at vise billeder af bestemte produkter evt. sammen med begrænset tekst, men hvor betingelserne for at anse arbejdet for momsfritaget journalistisk virksomhed ikke er til stede.

Hvis de samlede momspligtige indtægter ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, er der dog ikke pligt til at lade sig momsregistrere og afregne moms.

Det er altså ikke kalenderårets indtægter, som er afgørende, men løbende 12-måneders indtægter.

I det omfang, der er tale om reklameindtægter modtaget fra virksomheder i andre EU-lande, vil indtægterne være uden dansk moms efter reglerne om EU-handel med ydelser. Hvis der er tale om reklameindtægter modtaget fra virksomheder uden for EU, er disse også uden dansk moms, medmindre reklamebudskabet spredes i Danmark.

 

Gaver, naturalier mv.

Mange bloggere, influencere m.fl. får ikke betaling i penge for deres arbejde. De får i stedet betaling i form af gaver, naturalier mv. Det kan være tøj, tasker mv., der gives til bloggeren, mod at denne viser billeder og skriver om de pågældende produkter. Der kan også være tale om betaling i form af rejser, ferieophold mv. Det kan være ydelser af betydelig værdi.

Hvis betingelserne for at anse arbejdet for momsfritaget journalistisk virksomhed er opfyldt, er der ikke nogen momsmæssige problemer. Er der derimod tale om betaling for momspligtige reklameydelser eller lignende, skal bloggeren afregne udgående moms af værdien af de modtagne gaver, naturalier mv.

 

Momsfradrag

I det omfang bloggere, influencere m.fl. har momspligtige indtægter, vil de samtidig være berettiget til momsfradrag for deres omkostninger. Ligesom andre momspligtige virksomheder vil de have fuld fradragsret for moms af udgifter, der alene vedrører de momspligtige indtægter.

Der er imidlertid alene delvis fradragsret for moms af udgifter til indkøb, som bloggeren også anvender privat. Det kan eksempelvis være pc, telefon eller kamera.

Læs om skatteregler, hvis du er influencer og blogger

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om momsregler for dig som influencer eller blogger.

Et godt råd gør en forskel.

Kontakt os