Regeringen har i samarbejde med V, RV, SF og K indgået en grøn skattereform med henblik på at reducere CO2-udledningen med 500.000 ton og samtidig øge beskæftigelsen med 5.000 personer.

Herudover har regeringen i samarbejde med B, SF og E indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten.

 

Grøn skattereform

Med den indgåede aftale om en grøn skattereform er det ønsket, at Danmark skal have en ensartet CO2-afgift.

Det er samtidig meningen med aftalen, at erhvervslivet skal have tid og mulighed for at investere i og udvikle grønne løsninger, så omstillingen ikke kommer til at koste danske arbejdspladser og konkurrenceevne.

Følgende forhold fremgår af aftalen:

Udvidelse af erhvervspuljen med 315 mio. kr.

Udvidelse af erhvervspuljen med 315 mio. kr. – blandt andet med henblik på energieffektiviseringer og grøn omstilling af gartnerier, herunder væksthuse.

Tilskudspulje til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer

At afsætte en ramme på i alt 360 mio. kr. over perioden 2021-2025 til en tilskudspulje til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer.

Svovlafgift

Fastholdelse af bundfradrag i svovlafgift.

16% merafskrivningsværdi på driftsmidler

Et investeringsvindue fra d. 23. november til og med 2022 med 16% merafskrivningsværdi på driftsmidler, dog undtaget maskiner, der anvender fossile brændsler (varebiler/lastvogne dog ikke omfattet af begrænsningen).

Bagatelgrænse for straksafskrivninger

Øget bagatelgrænse for straksafskrivninger til 30.000 kr.

Endvidere bliver perioden forlænget, hvori det er muligt at opnå 130 % fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter til og med 2022. Du skal bemærke, at der endnu ikke er fremsat eller vedtaget nogle lovforslag, der i detaljer beskriver den indgåede aftale.

 

Grøn omstilling af vejtransporten

Med den indgående aftale om grøn omstilling af vejtransporten er det ambitionen, at der i 2030 skal være 1 mio. grønne biler i Danmark samtidig med, at man ønsker at arbejde for at stoppe salget af fossilbiler senest i 2030.

Aftalen indeholder flere elementer, herunder følgende udvalgte elementer:

Justering af beskatningen af fri bil fra 1. juli 2021

1:
Miljøtillægget vil skulle vægtes højere ved opgørelse af beskatningsgrundlaget fremadrettet. Miljøtillægget forhøjes derfor til 250% i 2021, til 350% i 2022, 450% i 2023, 600% i 2024 og 700% fra og med 2025.

2:
Samtidig ønsker man, at der fremadrettet ikke skal være to intervaller ved beskatning af fri bil (o/u 300.000 kr.).

Satsen på 25% (under 300.000 kr.) reduceres derfor med 0,5 procentpoint årligt fra 2021, og satsen på 20% (over 300.000 kr.) forhøjes med 0,5 procentpoint årligt fra 2021, så der fra og med 2025 anvendes én fælles sats på 22,5%.

3:
Herudover skal ladestandere på bopælen ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil. Endvidere vil medarbejderen ikke være skattepligtig af ladestanderen, hvis den overgår til udelukkende privat anvendelse senere end 6 måneder efter opsætningen.

Registreringsafgiften for person- og varebiler

Omlægning af registreringsafgiften for person- og varebiler.

El-afgift på el-bilopladning

Lav el-afgift på opladning af el-biler

Indførsel af CO2-fortrængningskrav

Indførsel af CO2-fortrængningskrav, der er en langsigtet, teknologineutral regulering, der fremmer anvendelsen af brændstoffer med en høj fortrængning af CO2.

Afgifter for lastbiler

Kilometerbaserede afgifter for lastbiler

Midlertidig forhøjelse af skrotningspræmie for gamle dieselbiler

Midlertidig forhøjelse af skrotningspræmie for gamle dieselbiler. Skrotpræmien for dieselbiler fra før 2006 bliver forhøjet til 5.000 kr.

Forøgelse af bundfradraget for udlejning af private biler

Forøgelse af bundfradraget for udlejning af private biler (deleøkonomi) til 20.000 kr. pr. år fra og med 2021, såfremt bilen er en el- eller pluginhybrid, nul- eller lavemissionsbil.

Forhøjelse og omlægning af bilafgifter

Forhøjelse og omlægning af bilafgifter, herunder særligt for dieselbiler.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den nye klimaaftale og skattereform med nye og ændrede afgifter betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os