De gældende regler om skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som købe- og tegningsretter til aktier.

 

Hovedreglen er, at medarbejdere, der tildeles aktier i arbejdsgiverselskabet mv., er skattepligtige af aktiernes værdi som yderligere løn.

 

Når en række betingelser er opfyldt, kan arbejdsgiveren tildele såkaldte skattebegunstigede medarbejderaktier. Det betyder, at medarbejderen ikke skal beskattes på tidspunktet for tildelingen af aktierne, selv om disse tildeles medarbejderen uden betaling eller til en lavere kurs end den reelle værdi.

Et favørkurselement beskattes først, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere lønbeskatning.

Favørkurselementet må højst udgøre 10 % af medarbejderens årsløn. Favørkurselementet må dog udgøre op til 20 % af medarbejderens årsløn, hvis arbejdsgiver tilbyder alle virksomhedens medarbejdere, at de på lige vilkår har adgang til at blive aktionær.

Grænsen på 20 % gælder dog også, hvis adgangen til at erhverve aktier kun tilbydes mindst 80 % af selskabets medarbejdere. Udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne skal dog ske ud fra almene kriterier.

 

Regler fra 2019

Folketinget vedtog i 2019 at forhøje favørkurselementet til 50 % af medarbejderens årsløn, når der er tale om en ny og mindre virksomhed.

Disse regler er dog ikke trådt i kraft endnu, da der først skulle ske godkendelse af Europa-Kommissionen, da reglerne har karakter af statsstøtte.

 

Europa-Kommissionen har godkendt ordning

Europa-Kommissionen har nu godkendt ordningen, forudsat at der sker visse mindre ændringer.

Skatteministeren har derfor fremsat et lovforslag, hvor reglerne foreslås ændret. En vedtagelse af lovforslaget vil betyde, at den gældende grænse på 10 % (eller 20 %) af medarbejderens årsløn forhøjes til 50 %, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft en nettoomsætning, der oversteg 15 mio. kr., eller en balancesum, der oversteg 15 mio. kr. i et af de to seneste godkendte årsregnskaber (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har været aktivt i mindre end fem år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.
  • Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier mv., må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse (2014/C 249/01) og ej heller have undladt at efterkomme et krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.
  • Medarbejderen må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, direkte eller indirekte eje mere end 25 % af kapitalen eller råde over mere end 50 % af stemmeværdien i det selskab, som yder aktielønnen. Aktier, der ejes af nærtstående (ægtefælle, forældre, børn m.fl.), medregnes.
  • Arbejdsgiverselskabet eller koncernforbundne selskaber må ikke være børsnoteret eller på anden måde være optaget til handel på et reguleret marked på det tidspunkt, hvor aftalen om tildeling af aktier mv. indgås.
  • Der skal ske indberetning til Skattestyrelsen, hvis den indirekte statsstøtte som følge af medarbejderaktieordningen overstiger 500.000 euro i et kalenderår.

 

Hvornår skal de nye regler gælde fra?

De nye regler skal efter lovforslaget gælde for aftaler om tildeling af aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der indgås fra og med den 1. januar 2021.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad de ændrede regler for medarbejderaktier betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her