Ekspropriation af fast ejendom i forbindelse med offentlige byggearbejder bliver i forbindelse med indførelsen af momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger efter Skattestyrelsens praksis omfattet af momslovens begreb “levering mod vederlag” og sidestillet med salg i frivillig handel.

Det betyder, at såfremt en virksomhed vil være momspligtig ved et salg af en fast ejendom i en almindelig ”frivillig handel”, skal der således også afregnes moms ved ekspropriation af den pågældende faste ejendom.

Denne praksis bliver imidlertid underkendt af Landsskatteretten ultimo 2019. Ifølge en afgørelse fra Landsskatteretten skal der ikke afregnes moms af en ekspropriationserstatning, idet der ikke er tale om “levering mod vederlag”.

 

Mulighed for genoptagelse

Skattestyrelsens styresignal giver på baggrund af Landsskatterettens afgørelse mulighed for genoptagelse.

Det betyder dermed muligheden for tilbagebetaling af afregnet moms af ekspropriationserstatninger tilbage til 2. kvartal 2013 for virksomheder, som anvender kvartalet som momsperiode, og tilbage til juni 2013 for virksomheder, som anvender måneden som momsperiode.

En anmodning om genoptagelse skal fremsendes til Skattestyrelsen senest den 21. juni 2022.

Det er en forudsætning for tilbagebetaling af moms, at virksomheden ikke opnår en ugrundet berigelse ved tilbagebetaling.

I tilfælde, hvor erstatningsbeløbet er tillagt 25% moms under hensyn til ekspropriationsmyndighedens vurdering af handelsværdien. Og det forhold, at en typisk køber i det konkrete tilfælde vil kunne opnå momsfradrag eller momsrefusion/-tilskud, vil momsen som udgangspunkt være overvæltet på køber, og tilbagebetaling til virksomheden kan derfor som udgangspunkt ikke ske.

En tilbagebetaling vil derimod som udgangspunkt kunne ske, hvis der er afregnet 20% af det modtagne erstatningsbeløb.

 

Nye regler fra den 1. januar 2020

Med virkning fra den 1. januar 2020 er momsloven ændret, således at overdragelse af ejendomsretten til en vare mod betaling af en ekspropriationserstatning nu er udtryk for ”levering mod vederlag”.

Det fremgår således direkte af momsloven, at der i dag skal afregnes moms af en ekspropriationserstatning.

Muligheden for genoptagelse gælder således kun frem til den 31. december 2019.

to mænd forhandler om virksomhedsoverdragelse

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om den nye praksis for afregning af moms ved modtagelse af ekspropriationserstatning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvad den ændrede praksis giver dig af muligheder for genoptagelse tilbage til 2013.

Kontakt os