Højesteretsdommen

Et hollandsk selskab (SMIT) indgår en aftale med Mærsk, hvor SMIT skal være hovedentreprenør.

Det betyder, at SMIT indgår kontrakter med de nødvendige underleverandører.

Til udførelse af opgaven sørger SMIT blandt andet for et skib med besætning, specialister til at lede dykkeroperationen og specialuddannede dykkere.

Dykkerne på Nordsøprojektet er hyret ind som specialister til at løse en særskilt opgave i tidsrummet fra maj til december 2011. Den enkelte dykker har fra 3 til 64 arbejdsdage i denne periode.

Højesteret tager stilling til, om dykkerne skal anses som selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtagere. Hvis der er tale om lønmodtagere, skal Højesteret endvidere tage stilling til, om SMIT hæfter for den manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat.

SMIT’s anbringeder

SMIT gør for Højesteret gældende, at dykkerne er selvstændigt erhvervsdrivende blandt andet til:

Dykkeren kan efter kontrakten finde en passende stedfortræder til at udføre det bestilte arbejde.

Ingen opsigelsesvarsel, feriepenge eller andre goder, der normalt ydes i et ansættelsesforhold.

Aflønning på dagsbasis, og det daglige vederlag afhænger ikke af, om der er tale om en arbejdsdag af kort eller lang varighed.

Dykkerne kan frit udføre arbejde for andre hvervgivere, hvilket skriftligt er bekræftet af flere af dykkerne er sket.

Dykkerne medbringer og betaler for det nødvendige personlige udstyr til udførelse af opgaven. Der er alene stillet det udstyr til rådighed, som er sædvanligt for et dykkerskib.

Dykkerne er selv ansvarlig for afregning af eventuel moms af den fremsendte faktura.

Den enkelte dykker er forpligtet til at fremvise en VAR-erklæring (erklæring om status som selvstændigt erhvervsdrivende).

En udtalelse fra formanden for Dykkerfirmaernes Brancheforening, at det er helt sædvanligt, at erhvervsdykkere i Danmark udfører arbejde som selvstændigt erhvervsdrivende, og at den valgte samarbejdsform er almindelig i branchen.

Kontrakten mellem SMIT og den enkelte dykker indeholder en bestemmelse om hollandsk lovvalg, og at aftaleforholdet i Holland både civilretligt og skatteretligt er anerkendt som et forhold mellem selvstændige erhvervsdrivende.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret finder ikke, at dykkerne kan anses for at have udført arbejdet som selvstændige erhvervsdrivende for egen regning og risiko, men må anses som lønmodtagere.

Højesteret lægger til grund, at dykkerne får betaling, mens de er ombord på dykkerskibet, selv om de ikke kan udføre opgaver på grund af eksempelvis dårligt vejr eller sygdom, og at de omhandler VAR-erklæringer er en automatisk udstedt erklæring, der (alene) dokumenterer, at dykkerne har registreret sig som selvstændige erhvervsdrivende hos de hollandske myndigheder.

Højesteret henviser i øvrigt til begrundelsen i Østre Landsrets dom (SKM2020.221), hvoraf blandt andet fremgår, at dykkerne ikke har afholdt erhvervsmæssige udgifter, der ligger ud over, hvad der er sædvanligt i lønmodtagerforhold.

Endvidere ligger landsretten vægt på, at dykkernes økonomiske risiko er begrænset, og at SMIT bærer det overordnede økonomiske ansvar ved projektet. Herefter skal Højesteret tage stilling til, om SMIT hæfter for den manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat. Højesteret udtaler kort og kontant, at SMIT ikke har haft føje til at tro, at der ikke skulle indeholdes AM-bidrag og A-skat, hvorfor de hæfter for disse skatter.

 

Kommentarer

Den kendsgerning, at en person anses som selvstændigt erhvervsdrivende i sit hjemland, påvirker alt andet lige ikke bedømmelsen/udfaldet, når der skal tages stilling til, om der i Danmark er tale om et ansættelsesforhold eller ej.

Dette har vi også set i adskillige andre sager, hvor der anvendes udenlandsk arbejdskraft.

Med hensyn til hæftelse for ikke indeholdte/afregnede skatter viser praksis også ganske klart, at danske virksomheder som altovervejende hovedregel anses for at udvise såkaldt ‘forsømmelighed’ ved ikke at indeholde A-skat mv. (også i sagerne om arbejdsudleje), og derfor hæfter for den manglende betalte skat.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om skattereglerne for AM-bidrag og A-skat.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her