SVM-regering har den 14. december 2022 præsenteret sit politiske grundlag under overskriften ”Ansvar for Danmark”.

Regeringsgrundlaget indeholder bl.a. en skattereform for personer, der letter skatten i bund og top for indkomster op til 750.000 kroner, og for indkomster over 2,5 mio. kroner bliver beskatning øget som følge af indførelsen af en forhøjet ”top-top”-skatteprocent. Erhvervslivet undgår lagerbeskatning af fast ejendom, og har udsigt til reduceret bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

Her får du et overblik over de erhvervsmæssige hovedpunkter, som vi har opdelt i skat, vækst og finanslov 2023.

Skat

Nedbringelse af de danske skatter og afgifter

Regering vil ikke gøre det dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Vi vil skabe fremgang for Danmark ved at stille danske lønmodtagere og dansk erhvervsliv bedre i forhold til fremtidens vækst og arbejdspladser.

Det vil ske med afsæt i et skattestop: I det omfang, at regeringen træffer beslutning om at hæve skatter eller afgifter, skal andre skatter eller afgifter tilsvarende reduceres, så der samlet set ikke opkræves mere i skat eller afgift.

Gennemførelse af skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde

Regering vil gennemføre en skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Regeringen vil afsætte 5 mia. kr. til skattereformen, der bl.a. disponeres ved at:

#1: Forhøje beskæftigelsesfradraget (4,0 mia. kr.).

#2: Forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (0,3 mia. kr.).

#3: Nedsætte topskattesatsen med 7,5 procentpoint for indkomster op til 750.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Topskattesatsen forhøjes med 5 procentpoint for indkomster over 2,5 mio. kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Dermed reduceres provenuet fra topskat med 0,7 mia. kr. med denne omlægning.

Optimering af skattevæsenet og indsats mod skattehuller

Regering vil arbejde for, at den kommende flerårsaftale for skattevæsenet gør skattevæsenet i stand til at udnytte egne systemer mere optimalt og anvende de mulige inddrivelsesværktøjer bedre end i dag.

Regeringen vil øge indsatsen mod skattely samt slå ned på og lukke skattehuller. Det kan fx være i forhold til at komme ulovlige transaktioner til livs ved at udvide kravet om brug af digitale kasseapparater eller ved at indføre en licensordning for leasingselskaber.

Vækst

Regeringen vil arbejde for gode vækst- og konkurrencevilkår for erhvervslivet og fremme udenlandske investeringer i Danmark. Regeringen vil derfor understøtte eksisterende og nye styrkepositioner. Regering vil:

Iværksætterstrategi

Fremlægge en iværksætterstrategi, der styrker iværksætteri i hele Danmark.

Investering i dansk iværksætteri og start-up-virksomheder

Tage initiativ til, at ATP i endnu højere grad kan investere i dansk iværksætteri, start-up-virksomheder mv.

Sanering af erhvervsstøtten for 2 mia. kr.

Vil sanere erhvervsstøtten for 2 mia. kr., heraf:

1. anvende ½ mia. kr. til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15% til 10%

2. anvende ½ mia. kr. til at skabe en ny model for værdiansættelse

Annullering af planlagte skatteforhøjelse

Annullere af den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning). Regeringen annullerer dermed en skattestramning for ca. 1 mia. kr. årligt.

Danmark som et digitalt foregangsland

Udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue. Digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder, vores personale i den offentlige sektor og for landet som helhed.

Mindske mængde af byrder på erhvervslivet

Aktivt arbejde for at mindske mængden af byrder på erhvervslivet. Her vil regeringen fx fortsætte arbejdet med Automatisk Erhvervsrapportering, der skal understøtte, at erhvervslivet og samfundet kan realisere det fulde potentiale på op mod 3 mia. kr. årligt ved digitalisering af bogførings- og regnskabsprocesser.

Bedre samarbejde mellem myndigheder og erhvervsliv

Sikre endnu bedre samarbejde mellem myndigheder og erhvervsliv. Målet er at udfærdige en konkret plan for at nedbringe antallet af fejl, sikre mindre unødigt bureaukrati og bedre planlægning.

En del af dette arbejde skal indebære, at myndigheders kontrol og tilsyn med virksomheder i højere grad målrettes de virksomheder, hvor risikoen for omgåelse af reglerne og snyd vurderes størst.

Virksomheder, der efterlever reglerne, skal i langt mindre grad udsættes for kontrol og have vejledende kontrol. Målet er en samlet lettelse af byrderne på erhvervslivet.

Finanslov 2023

Afskrivningssatsen for ejendomme og loft for investorfradrag

Regeringen vil søge at få et lovforslag om afskrivningssatsen for ejendomme og loft for investorfradraget hastebehandlet hurtigst muligt med henblik på, at initiativerne kan træde i kraft som forudsat fra 1. januar 2023.

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os