Opdateret 17.09.2020

Skatteministeren har d. 31. august 2020 udsendt lovforslag til ændring af virksomhedsskatteloven i høring. Det udsendte lovforslag omhandler bl.a. den af regeringen bebudede ændring til virksomhedsskatteloven vedr. forældrekøbsejendomme.

Formålet med lovforslaget er at fjerne rentefordelen ved at anvende virksomhedsordningen på forældrekøbsejendomme.

Helt overordnet medfører lovforslaget en reduktion af kapitalafkastgrundlaget svarende til en teknisk opgjort friværdi og en beregning af rentekorrektion i forhold til en teknisk beregnet gældsandel vedr. forældrekøbsejendommen.

Lovforslaget må anses for mere lempeligt end forventet og har ingen direkte konsekvenser for opsparede overskud, hævninger og indskud.

 

Lovforslaget

Helt overordnet omfatter lovforslaget alle forældrekøbsboliger (ejendomme, ejerlejligheder og blandede ejendomme), som indgår i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Forældrekøbsejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt fx til butik eller bortforpagtning, er dog ikke omfattet af lovforslaget – hvorfor alene beboelsesejendomme/lejligheder, der anvendes til boligformål, er omfattet. Det fremgår herom, at der vil blive lagt vægt på den skriftligt indgåede lejekontrakt i situationer, hvor det er uklart, til hvilket formål ejendommen anvendes, hvorfor det må anbefales, at der altid foreligger en skriftlig lejekontrakt.

Lovforslaget omfatter både eksisterende forældrekøbsejendomme og fremtidige forældrekøbsejendomme.

 

Nærtstående kan fortsat indgå i virksomhedsordningen og kapitalafkostordningen.

Lovforslaget omfatter følgende personkreds:

  • Den skattepligtiges forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn som børn af almindeligt slægtskab.
  • Den skattepligtiges ægtefælles forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn som børn af almindeligt slægtskab.

Lovforslaget omfatter således både forældrekøb og omvendte forældrekøb.

Lovforslaget kan opdeles i to dele. En del, som påvirker opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, og en del, som kan medføre beregning af rentekorrektion.

 

Kapitalafkastgrundlaget

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der fra og med indkomståret 2021 beregnes en teknisk friværdi, som kapitalafkastgrundlaget skal reduceres med.

Den tekniske friværdi opgøres således:

DDK
Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 4.000.0000
Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 10.000.000
Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 40%

 

DDK
Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG) 6.000.000
Forholdsmæssig gældsandel (SG*40%) 2.400.000
Beregnet friværdi (4.000.000-2.400.000) 1.600.000

 

Herudover ændres princippet for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget ikke. Forældrekøbsejendommen og gælden i ejendommen skal således fortsat indgå ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget. Fra og med indkomståret 2021 skal den beregnede friværdi fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal ejendomme, som anvendes til beboelse og udlejes til den nævnte personkreds, fremadrettet ikke indgå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

 

Rentekorrektion

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der, udover en reduktion af kapitalafkastgrundlaget ved udlejning af forældrekøbsejendomme, fra og med indkomståret 2021 også beregnes en rentekorrektion i relation til en beregnet teknisk gældsandel. (Rentekorrektionssatsen opgøres efter de gældende principper i VSL § 9a.)

Den tekniske gældsværdi opgøres således:

DDK
Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 4.000.0000
Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 10.000.000
Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 40%

 

DDK
Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG) 6.000.000
Forholdsmæssig gældsandel (SG*40%) 2.400.000
Rentekorrektion af forældrekøbsejendom (2.400.000 x SATS (3%) 72.000

 

Efter lovforslaget skal der udarbejdes beregning af gældsandelen ved opstart af virksomhedsordningen/primo samt ultimo i de indkomstår, hvor der udlejes en forældrekøbsejendom til den omfattede personkreds. Rentekorrektionen skal beregnes af den størst talmæssige gældsværdi.

Den beregnede rentekorrektion kan sammen med den almindelige rentekorrektion opgjort efter VSL § 11, ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter.

Når også rentekorrektionsbeløbet vedr. forældrekøbsejendommen tillægges den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten, udlignes rentefordelen ved placering af forældrekøbsejendommen i virksomhedsordningen.

 

Hvornår træder nye regler i kraft?

Lovforslaget forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2021.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine skattemæssige muligheder ved et forældrekøb. En forkert beslutning bliver ofte en dyr beslutning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyhederne direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste viden inden for rådgivning og revision