Opdateret 25.11.2020

 

Skatteministeren har fremsat lovforslag til ændring af virksomhedsskatteloven i høring. Det udsendte lovforslag omhandler bl.a. den af regeringen bebudede ændring til virksomhedsskatteloven vedr. forældrekøbsejendomme. Lovforslaget forventes vedtaget inden jul med henblik på ikrafttrædelse d. 1. januar 2021. Det forventes, at det fremsatte lovforslag vil blive vedtaget uden væsentlige ændringer.

Det fremsatte lovforslag indeholder alene præciseringer i forhold til det tidligere udsendte lovforslag i høring.

Oprindeligt var det scenariet, at forældrekøbsejendomme fremadrettet ikke skulle kunne indgå i virksomhedsordningen, men denne vidtrækkende idé er dog droppet.

Derimod vil indgrebet fjerne rentefordelen ved at anvende virksomhedsordningen på forældrekøbsejendomme for både eksisterende og fremtidige forældrekøbsejendomme.

Lovindgrebet må derfor anses som mere lempeligt end forventet. Desuden har indgrebet ingen direkte konsekvenser for opsparede overskud, hævninger og indskud i virksomhedsordningen.

 

Lovforslaget

Helt overordnet medfører indgrebet en reduktion af kapitalafkastgrundlaget svarende til en teknisk opgjort friværdi af forældrekøbsejendommen samt krav en beregning af en rentekorrektion i forhold til en teknisk beregnet gældsandel vedr. forældrekøbsejendommen.

Helt overordnet omfatter lovforslaget alle former for forældrekøbsejendomme, herunder parcelhuse, ejerlejligheder og blandede ejendomme, landbrugsejendomme mv., som indgår i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Forældrekøbsejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt fx til butik eller bortforpagtning, er dog ikke omfattet af lovforslaget – hvorfor alene beboelsesejendomme/lejligheder, der anvendes til boligformål, er omfattet. Det fremgår herom, at der vil blive lagt vægt på den skriftligt indgåede lejekontrakt i situationer, hvor det er uklart, til hvilket formål ejendommen anvendes, hvorfor det må anbefales, at der altid foreligger en skriftlig lejekontrakt.

Lovforslaget omfatter både eksisterende forældrekøbsejendomme og fremtidige forældrekøbsejendomme.

 

Nærtstående kan fortsat indgå i virksomhedsordningen og kapitalafkostordningen

Følgende personkreds er omfattet af lovindgrebet.

  • Den skattepligtiges forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn som børn af almindeligt slægtskab.
  • Den skattepligtiges ægtefælles forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn og stedbørn som børn af almindeligt slægtskab.

Lovforslaget omfatter således både forældrekøb og omvendte forældrekøb.

Lovforslaget kan opdeles i to dele. En del, som påvirker opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, og en del, som kan medføre beregning af rentekorrektion.

 

Reduktion af kapitalafkastgrundlaget

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der fra og med indkomståret 2021 beregnes en teknisk friværdi, som kapitalafkastgrundlaget skal reduceres med.

Den tekniske friværdi opgøres således:

DDK
Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 3.000.000
Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 8.000.000
Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 37,5%

 

DDK
Samlet gæld (kursværdi) i virksomhedsordningen (SG) 5.000.000
Forholdsmæssig gældsandel (SG*37,5%) 1.875.000
Beregnet friværdi (3.000.000-1.875.000) 1.125.000

 

Herudover ændres princippet for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget ikke. Forældrekøbsejendommen og gælden i ejendommen skal således fortsat indgå ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget. Fra og med indkomståret 2021 skal den beregnede friværdi fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal ejendomme, som anvendes til beboelse og udlejes til den nævnte personkreds, fremadrettet ikke indgå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

 

Rentekorrektion

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der, udover en reduktion af kapitalafkastgrundlaget ved udlejning af forældrekøbsejendomme, fra og med indkomståret 2021 også beregnes en rentekorrektion i relation til en beregnet teknisk gældsandel.

Den tekniske gældsværdi opgøres således:

DDK
Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 3.000.0000
Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 8.000.000
Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 37,5%

 

DDK
Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG) 5.000.000
Forholdsmæssig gældsandel (SG*37,5%) 1.875.000
Rentekorrektion af forældrekøbsejendom (1.875.000 x SATS (3%) 56.250

 

Rentekorrektionsbeløbet kan højst udgøre den andel af virksomhedens nettorenteudgifter, der kan anses at vedrøre forældrekøbsejendommen.

Denne andel kan opgøre således:

DDK
Samlede nettorenteudgifter i virksomhedsordningen (NR) 500.000
Ejendommens samlede værdi af de samlede aktiver i VSO 37,5%
Andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen 187.500

 

DDK
Beregnet rentekorrektion 56.250
Beregnet andel af virksomhedens faktiske nettorenteudgifter, som kan henføres til ejendommen 187.500

 

Hvornår træder nye regler i kraft?

Lovforslaget forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2021.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine skattemæssige muligheder ved et forældrekøb. En forkert beslutning bliver ofte en dyr beslutning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her