Opdateret 1.7.2022

Virksomhederne skal være opmærksomme på de nye regler om indsendelse af transfer pricing (TP)-dokumentation bestående af Master- og Localfile.

 

Fra og med indkomståret 2021 skal TP-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristens udløb.

 

Det betyder, at for virksomheder, som har kalenderåret som regnskabsår, skal der for første gang og senest mandag den 5. september 2022 (tidligere 29 august 2022) indsendes TP-dokumentation.

For de virksomheder, hvis indkomstår allerede var i gang den 1. januar 2021, gælder de nye indsendelsesregler først for indkomståret 2022.

Efter de hidtidige regler skulle transfer pricing-dokumentationen alene udleveres på anmodning fra Skattestyrelsen. Disse regler gælder fortsat for indkomstår, der er påbegyndt før den 1. januar 2021.

 

Hvem skal udarbejde transfer pricing dokumentation?

Følgende har pligt til at udarbejde transfer pricing dokumentation:

  • Skattepligtige personer, der udøver bestemmende indflydelse over et fx selskab
  • Skattepligtige selskaber der er koncernforbundne med andre selskaber
  • Skattepligtige der har fast driftssted i udlandet
  • Skattepligtige udenlandske fysiske eller juridiske person med et fast driftssted i Danmark

Hvis dit selskab er koncernforbundet med andre selskaber, så skal din opgørelse udarbejdes på koncernniveau, hvor du skal eliminere interne transaktioner og mellemværende.

Reglerne gælder ikke for mindre virksomheder, som følger disse krav:

Virksomheder med mindre end 250 ansatte og enten en årlig omsætning på under 250 mio. kr. eller en samlet balancesum på under 125 mio. kr.

Den væsentligste ændring ift. de tidligere regler

De nye regler medfører en væsentlig ændring i forhold til de tidligere regler. Skattestyrelsen har ret til at foretage skønsmæssige ansættelser, hvis TP-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt.

Denne ret til at foretage et skøn er tæt forbundet med, om du har indsendt en tilstrækkelig TP-dokumentation på tidspunktet for den nye indsendelsesfrist.

Såfremt du ikke har udarbejdet og indsendt TP-dokumentationen rettidigt, vil Skattestyrelsen således kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, uanset om din virksomhed efterfølgende udarbejder supplerende dokumentation.

 

Mangelfuld dokumentation kan sidestilles med manglende indsendelse

Hvis du ikke indgiver TP-dokumentationen rettidigt, eller den er så mangelfuld, at den kan sidestilles med manglende indsendelse, vil Skattestyrelsen være berettiget til at foretage et skøn på det grundlag, som Skattestyrelsen vil kunne fremfinde ved at indhente alle relevante og tilgængelige oplysninger i en sag.

Skønnet vil kunne føre til en ændring af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med, hvilke priser og vilkår der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Et sådant skøn vil ofte medføre, at der kommer en regulering af virksomhedens indtægt i opadgående retning.

Hvis man kan lægge til grund, at Skattestyrelsen har været berettiget til at skønne, vil en eventuel efterfølgende klagesag alene dreje sig om, hvorvidt Skattestyrelsens skøn er korrekt.

 

Meget hårde bøderegler gælder

De eksisterende bøderegler gælder fortsat.

En for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig TP-dokumentation kan virksomheden blive straffet med meget hårde bøder.

Der kan gives bøder for både manglede opfyldelse af oplysningspligten og for den manglende opfyldelse af dokumentationspligten.

Det er derfor vigtigt, at du allerede nu har fuldstændig styr på:

  • hvilke regler virksomheden er omfattet af?
  • hvornår er fristen for indsendelsen?
  • hvad skal dokumentationen nærmere indeholde?

 

Vil du vide mere?

Transfer pricing bliver lettet for danske koncerner – Læs mere

Transfer pricing dokumentationspligten, regel og omfang – Læs mere på SKAT

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi anbefaler at søge konkret rådgivning i god tid, inden oplysningsfristen udløber, således at du kan få afklaret ovennævnte spørgsmål.

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad TP-dokumentationen betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os