Opdateret 7.1.2022

Lempelse ved transaktioner mellem danske selskaber i samme koncern

De nye regler betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing-dokumentation (Master- og Localfile).

Lempelsen gælder for transaktioner mellem danske selskaber i samme koncern, så dokumentationspligten kun finder anvendelse i de situationer, hvor der er en risiko for, at der kan ske skatteundgåelse og skattespekulation. Overordnet set betyder dette, at transaktioner mellem almindeligt selskabsbeskattede danske koncernforbundne selskaber ikke længere er omfattet af dokumentationspligten.

Der skal dog fortsat udarbejdes transfer pricing-dokumentation, hvis den ene part i den kontrollerede transaktion er en udenlandsk fysisk eller juridisk person. Eller den ene part i den kontrollerede transaktion udgør et fast driftssted beliggende på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed stat, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er forudsat de øvrige formelle betingelser i skatteforvaltningsloven (§40) er opfyldte.

 

Transaktioner med udenlandsk fysisk eller juridisk person eller fast driftssted

Det samme er tilfældet i visse særlige situationer, selvom der er tale om en ren dansk, kontrolleret transaktion.

Dette kan fx være, hvis:

  • den ene danske enhed beskattes efter tonnageskatteloven/kulbrinteskatteloven, er et andelsselskab/enhed omfattet af selskabsskatteloven (§ 1, stk. 1, nr. 6).
  • eller enheden er omfattet af selskabsskatteloven om skattefritagne enheder.

Endvidere gælder det, at såfremt et dansk selskab også har transaktioner med en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller et fast driftssted i udlandet, kan det alligevel blive nødvendigt at beskrive og dokumentere de rent danske koncerninterne transaktioner i dokumentationen. Dette gælder såfremt disse transaktioner indgår i grundlaget for de grænseoverskridende transaktioner.

De nærmere tilfælde, hvor rent danske kontrollerede transaktioner alligevel er omfattet af transfer pricing-dokumentationsreglerne, er opregnet i skattekontrolloven.

 

Priser og vilkår for de rent danske transaktioner skal være i overensstemmelse med armslængdeprincippet

Du skal være opmærksom på, at selvom de kontrollerede transaktioner kan være undtaget fra den særlige transfer pricing-dokumentationspligt, skal transaktionerne være i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Skattestyrelsen kan derfor godt udbede sig dokumentation for disse transaktioner i forbindelse med en konkret skatterevision.

Det er derfor fortsat vigtigt, at du også for fremtiden kan dokumentere overfor Skattestyrelsen, at priser og vilkår for de rent danske transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

En samlet kortlægning af alle kontrollerede transaktioner, herunder danske kontrollerede transaktioner for hvert indkomstår, vil derfor stadig være nødvendig. Således at det bliver vurderet

  • hvilke kontrollerede transaktioner der skal medtages i transfer pricing-dokumentationen
  • hvilke selskaber det ikke længere er nødvendigt at udarbejde transfer pricing-dokumentation i forbindelse med fristen for oplysningsskemaet og efterfølgende indsendelse af dokumentationen

 

Hvornår gælder ændringer fra?

Med virkning fra 1. januar 2021 betyder de nye regler betyder, at rent danske koncerner helt undgår at blive omfattet af de skærpede regler omkring løbende tvungen indsendelse af transfer pricing-dokumentation til de danske skattemyndigheder, som allerede blev vedtaget tilbage i december 2020 og som gælder for indkomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere.

Selskaber med skævt regnskab vil i de fleste tilfælde blive undtaget for dokumentationspligten fra og med deres regnskab for 2021/2022.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi anbefaler, at du søger konkret rådgivning i god tid forinden oplysningsfristen udløber.

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad lempelserne i transfer pricing dokumentationen betyder for dig og din virksomhed. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os