Momsregistrering

Ved afsigelse af konkursdekret over en virksomhed afmelder Skattestyrelsen virksomhedens registreringsforhold.

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal af kurator anmeldes til momsregistrering, når boet leverer momspligtige varer og ydelser, herunder:

 • Videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boet sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms
 • Hel eller delvis overdragelse af virksomheden
 • Reguleringer af momsgrundlaget i boperioden som følge af konstaterede tab på debitorer

Når den konkursramte virksomhed har været frivilligt registreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, skal konkursboet, hvis boet indtræder i lejekontrakterne og fortsætter udlejningen i boperioden, også lade boet frivilligt registrere for moms.

 

Hvornår indtræder momspligten?

Under en konkursbehandling er det afgørende for et momskravs stilling i konkursordenen, hvornår kravet anses for at være stiftet. Tidspunktet for momspligtens indtræden er afgørende for, hvilken momsperiode en leverance skal henføres til.

Momspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af en vare eller ydelse finder sted.

Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Finder betaling helt eller delvist sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt.

 

Salg af varer, ydelser og aktiver

Når et konkursbo leverer momspligtige varer eller ydelser, skal der opkræves moms efter momslovens almindelige regler. Fortsætter konkursboet driften af den konkursramte (momspligtige) virksomhed, skal konkursboet opkræve moms af varesalg og eventuelle momspligtige ydelser, som konkursboet leverer, ligesom de almindelige faktureringsbestemmelser er gældende.

Konkursboet skal derimod ikke beregne moms ved salg af varer, som udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget virksomhed.

Konkursboet skal opkræve moms ved salg af konkursboets aktiver, hvis der har været fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktiverne. Dette gælder, uanset om det er konkursboet eller panthaver, der forestår salg af aktivet. Ved virksomhedens ”aktiver” forstås ”andet end omsætningsaktiver (varer og ydelser), det vil sige inventar og andre driftsmidler, immaterielle rettigheder mv.” Momspligten gælder ved såvel salg i fri handel som på tvangsauktion.

Salg af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne er momsfritaget, når der er tale om en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Dette gælder også ved salg fra et konkursbo.

Der foreligger kun en “overdragelse af virksomheden eller en del af denne”, når de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i overdragelsen. Der lægges her vægt på, at:

 • køberen fortsætter driften af virksomheden, og
 • sælgeren ophører med at drive den overdragne del af virksomheden

 

Tab på debitorer

Når en momsregistreret virksomhed har faktureret en kunde med tillæg af moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke kan betale fakturabeløbet eller kun kan betale en del af fakturabeløbet, kan virksomheden som hovedregel fradrage momsen af tabet. Moms af tab på debitorer kan fradrages, når tabet er konstateret.

 

Et tab er defineret ud fra en række omstændigheder

Et tab anses for at være konstateret, når det optræder under en af disse omstændigheder:

 • Konkurs- og dødsboer, evt. foreløbigt fradrag
 • Tvangsakkord (rekonstruktion)
 • Frivillig akkord
 • Forgæves fogedforretning
 • Tvangsauktion
 • Andre tilfælde, eksempelvis fordringer under 3.000 kr. samt ukendt eller forsvunden debitor.

Momsfradrag for tab på debitorer i ”andre tilfælde” omfatter også fradrag på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord mv. efter en konkret vurdering, når:

 • fordringerne har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos kreditor selv, og
 • fordringerne herefter er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, og
 • kreditor ved fortsat manglende betaling først efter en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring har vurderet, om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten.

Ved behandlingen af et konkursbo er det meget væsentligt, om et tab er konstateret før eller efter afsigelse af konkursdekret. Hvis tabet er konstateret forud for konkursen, skal reguleringen således medtages i regnskabet før konkursen.

 

Afviklingsomkostninger

Det er en grundlæggende forudsætning for at være berettiget til at fradrage momsen af udgifter, som konkursboet afholder, at virksomheden var momsregistreret forud for konkursen. Konkursboers afvikling af fallentens moms- pligtige aktivitet anses for økonomisk virksomhed. Moms af udgifter i konkursboer i forbindelse med afviklingen af den momspligtige virksomhed kan som udgangspunkt fradrages som indgående moms efter momslovens almindelige regler.

Hvis den konkursramte virksomhed udelukkende har haft momspligtig virksomhed forud for konkursen, har konkursboet som udgangspunkt fuld fradragsret for moms af kuratorsalæret.

I det omfang den konkursramte virksomhed har haft momspligtige og momsfritagne aktiviteter, har konkursboet kun delvis fradragsret for moms af kuratorsalæret. Finder der ikke nogen omsætning af varer og momspligtige ydelser sted i konkursperioden, anvendes den fradragsprocent, som har været gældende for virksomheden umiddelbart før konkursen.

 

Afmeldelse fra momsregistrering

Når konkursboet er afsluttet, skal kurator sørge for at afmelde konkursboets momsregistrering.

Konkursboet kan dog afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boet er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvis du har spørgsmål om moms – generelt eller i forbindelse med konkursbehandling.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os