Salg af byggegrunde

En byggegrund defineres som et ubebygget areal, som efter planloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er uden betydning, om der er sket byggemodning, eller om senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne sætter begrænsninger i udnyttelsen, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri.

På baggrund af denne definition burde der ikke være tvivl om, at et bebygget areal ikke momsmæssigt skal betragtes som en byggegrund. Sådan har det imidlertid ikke forholdt sig i praksis.

 

Salg af grunde med bygninger til nedrivning

Salg af grunde med eksisterende bygninger er fritaget for moms, medmindre der er tale om en nyopført eller væsentligt ombygget bygning. Ved salg af en grund med en nedrivningsklar ”gammel” bygning har udgangspunktet dog ifølge Skattestyrelsens hidtidige praksis været, at hvis salget er sket med henblik på opførelse af en ny bygning, er salget blevet anset for et salg af en byggegrund, hvilket er momspligtigt, når sælger er en såkaldt ”momspligtig person”, der handler i denne
egenskab.

Privatpersoner er derimod som altovervejende hovedregel ikke momspligtige. Ifølge Skattestyrelsens hidtidige praksis har det været tilstrækkeligt til at statuere momspligt, at det ”måtte stå klart for sælger”, at de pågældende eksisterende bygninger på grunden skulle nedrives.

For købere, som skulle anvende ejendommen til eksempelvis opførelse af en ny boligudlejningsejendom efter nedrivning af den eksisterende bygning, har momsen været en fordyrelse, idet boligudlejning ikke berettiger til momsfradrag.

Landsskatteretten afsagde i 2015 en kendelse i den såkaldte KPC-sag, hvorefter salg af en grund med en eksisterende ”gammel” bygning var momsfritaget, uanset at salget reelt skete med henblik på nedrivning og efterfølgende
opførelse af en ny bygning. Det vil sige, at Landsskatteretten reelt underkendte Skattestyrelsens hidtidige praksis. Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for Vestre Landsret, der forelagde sagen for EU-domstolen.

 

KPC-dommen

Den 4. september 2019 afsagde EU-domstolen dom i KPC-sagen, hvorefter salg af en grund med en ”gammel” bygning med henblik på nedrivning af bygningen som udgangspunkt ikke skal anses for en momspligtig byggegrund. Hovedelementet
i Skatteministeriets argumentation var, at der ved vurderingen af, om der foreligger en bebygget grund eller en byggegrund, skal lægges afgørende vægt på parternes subjektive hensigt om, at bygningen efterfølgende skal rives ned. Dette argument afviser EU-domstolen.

Domstolen lægger i stedet vægt på, at der i sagen var tale om en fuldt funktionsdygtig bygning, og at sælger ikke var involveret i nedrivning af bygningen. Nedrivningen skete alene for købers regning og risiko. Sælger havde ved handlen betinget sig at kunne forestå projektering, opførelse og levering af en ny bygning til køber efter købers nedrivning, hvilket imidlertid ikke blev tillagt afgørende
betydning.

 

Virksomheder, der har købt eller solgt gamle bygninger til nedrivning med moms, kan søge om tilbagebetaling af momsen

Skattestyrelsens hidtidige praksis må anses for tilsidesat ved EU-domstolens afgørelse. I første omgang skal sagen mellem Skatteministeriet og KPC dog afgøres hos Vestre Landsret i form af en dom eller et forlig i sagen.

Vestre Landsret har dog endnu ikke afsagt dom i sagen, men det må forventes, at det endelige resultat fører til, at det bliver muligt at få genoptaget de sager, der er afgjort i overensstemmelse med den tilsidesatte praksis.

Som nævnt lagde EU-Domstolen vægt på, at der var tale om en fuldt funktionsdygtig bygning. Det bliver særdeles interessant at få Skattestyrelsens fortolkning af dette element. Med andre ord: Hvad er en funktionsdygtig bygning?

Man bør allerede nu tage dommen i betragtning ved vurdering af igangværende og fremtidige projekter, der involverer handler med bebyggede grunde, hvor bygningen efterfølgende skal rives ned.

Landsskatteretten har således også efter EU-domstolens afsigelse af KPC-dommen truffet afgørelse om momsfritagelse ved salg af ”gamle” bygninger med henblik på nedrivning. Her har Skattestyrelsen erklæret sig enige i Landsskatterettens indstilling til afgørelse.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om moms ved salg af fast ejendom og tilbagebetalingskrav.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan du håndterer moms ved ejendomshandler.

Kontakt os