Du sidder med en jubilæumsudgave af Facit, som undtagelsesvist er på 20 sider. Normalt klarer vi os med 12 sider, men hvis mængden af reguleringer fortsætter i samme tempo, vil vi med sikkerhed ikke kunne nøjes med 12 siders udgaver af Facit om 25 år.

Men giver det overhovedet mening af skrive ”hvis”? Det er ikke tidligere i historien sket, at regelmængden er reduceret, og selv om vi i mange år har talt om regelforenkling og administrative lettelser, er realiteten en anden.

I majudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom
  • Vores skattesystem – har vi det skattesystem, vi fortjener?
  • Ny fortolkning af momsfri virksomhedsoverdragelse
  • Skatteminister Karsten Lauritzens mening om kravene til virksomheders brug af revisorer
  • Farvel til IVS
  • Udnyt fleksibiliteten til at købe de ydelser, der skaber størst værdi
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACIT maj 2019

Formålet med publikationen FACIT – maj 2019 er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation her

Indhold i publikationen FACIT maj 2019

Er der en revisor til stede?

58 % af alle små og mellemstore virksomheder har fejl i det regnskab, de indberetter til skatteforvaltningen. Det vil sige, at hvis du møder en mand på gaden, og han fortæller dig, at han har sin egen virksomhed, så er der statistisk set større sandsynlighed for, at han har rod i sit regnskab, end at han ikke har. Skal vi være tilfredse med det? Nej, det mener jeg bestemt ikke – og det mener jeg hverken som skatteyder eller folketingsmedlem og slet ikke som skatteminister! Jeg mener, at vi skal gøre noget politisk. Spørgsmålet er hvad? Et oplagt svar er at kigge på kravene til virksomhedernes brug af revisorer.

I kunstens tjeneste

Du kender formodentlig ikke Frank Dunphy – men måske har du hørt om kunstneren Damien Hirst? Hvis du kender den engelskfødte Hirst, kan det måske skyldes, at han i mange år ikke blot har været en af verdens toneangivende men også en af de dyreste kunstnere. Hans navn figurerede for få år siden hyppigt i aviserne, når priserne på hans kunst-værker nåede nye højder på de store auktioner i London og New York.

Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

Der er fradrag for driftsudgifter og nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende den erhvervsmæssigt anvendte del af en privat ejendom. Anvendelse af reglerne herom forudsætter, at man kan leve op til en række krav i lovgivningen. Et af de væsentligste krav, der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne, er, at den erhvervsmæssige del bruges fuldt ud erhvervsmæssigt og ikke bliver anvendt privat. De løbende udgifter, der i givet fald er fradragsberettigede, er ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter, eventuelle afskrivninger samt udgifter til el, vand og varme.

Har vi det skattesystem, vi fortjener?

Når man som rådgiver dagligt beskæftiger sig med skattespørgsmål, skattesystemet og de forskellige styrelser, som SKAT nu er opdelt i, forledes man i mørke stunder til at sammenligne sit virke med arbejdet i et rengøringsfirma. En stor, evigt arbejdende, støjende og stadigt mere kompleks skattemaskine, der producerer indtægter til det offentlige, afgiver som led heri en mængde slagger og andet affald, bestående i uforståelige og fejlbehæftede produkter.

Momsfri virksomhedsoverdragelse - den nye fortolkning

En virksomheds salg af aktiver kan blive anset for en momsfri virksomhedsover-dragelse, når en række betingelser er opfyldt. Læser man momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., fremgår det direkte af dens ordlyd, at en af betingelserne er, at køber er eller bliver momsregistreret. Nu skal man jo som bekendt ikke altid tro på, hvad man læser, og det gælder også her.Skatterådet har nemlig (senest i SKM2018.460.SR) fastslået, at der skal ses bort fra denne betingelse, hvis en virksomhed, der har momsfrie aktivi-teter, overdrager sin virksomhed til en køber, der vil videreføre den i en eller anden form.

Milepæle i dansk regnskabsregulering

Revisorgruppen Danmarks publikation Facit har i 25 år over 100 numre forsynet kunder og revisorer med nyttig, faglig information. Stort til lykke med det. Inden for det regnskabsmæssige område har der været nok at skrive om. Erhvervsstyrelsen oplyste fx for nylig, at der alene siden 2001 er vedtaget ikke mindre end 34 ændringer til årsregnskabsloven (ÅRL) – store som små.

Godt nyt til sommerhusejere med grøn opvarmning

Bliver dit hus primært opvarmet med el, jordvarme eller varmepumpe, kan du få en reduktion i din elpris og dermed skære toppen af din elregning. Reglerne herom har for sommerhusejere været i kraft siden 1. februar 2019.

Moms ved salgsfremmende ordninger

Skattestyrelsen har gennem de seneste år haft fokus på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag i form af levering af ”gratis” varer og tjenesteydelser – også kaldet tilgift. Et nyt styresignal præciserer nu reglerne. Mange virksomheder annoncerer med, at der ved køb af deres varer eller tjenesteydelser samtidig kan fås forskellige andre varer eller tjenesteydelser gratis.

GDPR - en døgnflue?

Der er talt og skrevet meget om de ændringer i lovgivningen om persondatabeskyttelse, som trådte endeligt i kraft i maj 2018. Mange taler og skriver stadig om det, og måske har nogen efterhånden vendt det døve øre til.

IVS - farvel

Så er det vedtaget – der kan ikke længere stiftes et selskab ved hjælp af en rund krone i kapital.De såkaldte iværksætterselskaber var et forsøg på at gøre det lettere at stifte et selskab, der siden kunne vokse sig større og få opsparet tilstrækkeligt overskud til at blive til et ”rigtigt” anpartsselskab eller måske et aktieselskab.

Udnyt fleksibiliteten til at købe de ydelser, der skaber størst værdi

God rådgivning skaber værdi. Det kan vi i DI dokumentere gang på gang – men hvilken rådgivning er der behov for? Revisionsbranchen tilbyder en lang række services, som skaber en merværdi i virksomhederne – også services på andre områder end regnskab, revision og skat.

Samspillet mellem advokat og revisor

PiperSom advokater giver vores forretningsforståelse en unik mulighed for at tilbyde virksomheder en helheds-orienteret og professionel rådgivning. Advokatbranchen grænser imidlertid op til forskellige andre brancher og professioner.

Fra revisor analog til revisor digital

Revisorerne er først og fremmest samfundets vagthund, der sikrer, at der er tillid til virksomhedernes regnskaber, så banker, investorer, leverandører og myndigheder kan handle i tryghed og i tillid til, at regnskaberne er troværdige. Revisorerne er også virksomhedernes foretrukne rådgiver og sparringspartner. De har den direkte kontakt med virksomhederne – både den globale børsnoterede virksomhed og den lille håndværksmester. Det giver de bedste forudsætninger for at levere rådgivning af høj kvalitet, fordi revisorerne har et indgående kendskab til virksomhedernes DNA og de vilkår, virksomhederne arbejder under.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]