De seneste ekstraordinære år med først corona og herefter Ruslands invasion af Ukraine har haft og har fortsat store konsekvenser for vores samfund, for os som borgere og for selskaber. Der er krig i Europa, og inflationen steg i 2022 til det højeste niveau i 40 år. Mange selskaber oplever i øjeblikket et pres på indtjeningen som følge af den nuværende inflationskrise, faldende aktiviteter, mv.

Hvilket ansvar bærer bestyrelsen, hvis et aktieselskab eller et anpartsselskab får et kapitaltab?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på kapitaltabsreglerne i selskabsloven, eftersom der er et specifikt krav til ledelsen, når et selskab befinder sig i en kapitaltabssituation.

Reglen har bl.a. til formål at sikre, at ejerne af selskabet bliver advaret om, at selskabet er (eller kan være) på vej i økonomiske problemer.

 

Hvornår er et selskab i en kapitaltabssituation?

Reglerne omkring kapitaltab skal du se i sammenhæng med, at:

  • Aktieselskaber – som minimum – skal have en selskabskapital på 400.000 kr.
  • Anpartsselskaber skal have en selskabskapital på minimum 40.000 kr.

Du kan midlertidigt godt have en selskabskapital, der er højere end dette.

Et aktieselskab eller et anpartsselskab er i en kapitaltabssituation, når selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen.

Hvis der fx er tale om et aktieselskab med en selskabskapital på 400.000 kr., vil selskabet være i en kapitaltabssituation, når selskabets egenkapital bliver mindre end 200.000 kr. (evt. som følge af underskud i selskabet). Hvis selskabskapitalen derimod udgør 1.000.000 kr. vil selskabet allerede være i en kapitaltabssituation, når selskabets egenkapital bliver mindre end 500.000 kr.

 

Hvilke krav er der til ledelsen ved kapitaltab?

Ledelsen i selskabet skal sikre, at der bliver afholdt en generalforsamling senest 6 måneder efter at det er konstateret, at selskabet er i en kapitaltabssituation.

 

#1 – Indkaldelse til generalforsamling

På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes. Sådanne foranstaltninger kan fx være tilførsel af nye midler til kapitalselskabet.

Det er derfor vigtigt, at ledelsen tager aktiv handling til at indkalde til en generalforsamling.

 

#2 – 6 måneders fristen

Hvis der af anden årsag bliver afholdt en generalforsamling inden 6 måneders fristen (ex hvis selskabet har en ordinær generalforsamling), er det tilstrækkeligt, at kapitaltabet bliver behandlet som et selvstændigt punkt på denne generalforsamling.

Alternativt skal der, hvis 6 måneders fristens overholdelse kræver det, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 

#3 – Direktionens eller bestyrelsens ansvar?

Selskabsloven tager ikke stilling til, om det er direktionen eller bestyrelsen der har ansvaret for at indkalde til en generalforsamling. Alle ledelsesorganer i et selskab, herunder bestyrelsen har derfor en reaktionspligt i tilfælde af større kapitaltab.

Det afgørende tidspunkt for, hvornår man skal indkalde til en generalforsamling er således tidspunktet, hvor det konstateres, at kapitaltabet er indtrådt.

Bestyrelsen er dog til enhver tid forpligtet til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab, og da denne pligt bliver skærpet i et kriseramt selskab, bør kapitaltabet konstateres relativt kort tid efter, at det faktisk er indtrådt. Det er derfor vigtigt, at du som en del af bestyrelsen løbende er orienteret omkring selskabets drift og økonomiske forhold. Det kan fx ske ved gennemgang af periodebalancer.

Reglen gælder både, når tabet er konstateret ved udarbejdelsen af et årsregnskab, udarbejdelse af bogføring- og periodebalancer, og hvis selskabet bliver udsat for en pludselig og voldsom økonomisk tilbagegang i løbet af regnskabsåret.

Vi står klar til at hjælpe med et godt råd

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om kapitaltab, hvis du vil have et godt råd om ansvar og regler for bestyrelsen i et selskab med kapitaltab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her