Momsfritagelsen ved salg af fast ejendom gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt. Dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.

Momspligten omfatter salg af nye bygninger, der er opført for sælgers egen regning. Salg af byggeri for fremmed regning (entreprisearbejde) er ikke omfattet af reglerne om moms på salg af fast ejendom. Det er almindelig momspligtig virksomhed.

Indhold i publikationen Moms ved salg af fast ejendom 2023

Dyk ned i de komplicerede regler i vores publikation om moms ved salg af fast ejendom for 2023.

I publikation Moms ved salg af fast ejendom får du fx indblik i erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg, salg af byggegrunde, salg af bygninger, salg af rettigheder over fast ejendom, mv.

Udfyld formular og få Moms ved salg af fast ejendom 2023 direkte i din indbakke


Det finder du svar på i Moms ved salg af fast ejendom for 2023

Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg

Momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger omfatter kun erhvervsmæssigt salg. Det betyder, at kun såkaldte ”momspligtige personer”, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Momspligtige personer defineres som ”juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed”.

Salg af byggegrunde

Momspligtige personer, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af byggegrunde. Salg af et stykke jord, der ikke kan defineres som en byggegrund, kan under alle omstændigheder sælges uden moms.

Salg af bygninger

Momspligtige personer, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af ”nye bygninger” med eller uden tilhørende jordareal. Salg af ”gamle bygninger” kan derimod ske uden moms. Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion, som er færdiggjort til det formål, den er bestemt til. Salg af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være salg af en bygning.

Salg af rettigheder over fast ejendom

Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren brugsret til en fast ejendom, anses for at være salg af fast ejendom, når rettigheden er givet på sådanne vilkår, at den kan sidestilles med et salg. Som en generel regel anses oprettelse og overdragelse af en brugsret i henhold til standardlejekontrakter med sædvanlig betaling af indskud, depositum og løbende lejebetaling, herunder betingelse om opsigelse mv., ikke for overdragelse af fast ejendom.

Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom

Overdragelse af andele, aktier mv. anses momsmæssigt for at være salg af en fast ejendom, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over den faste ejendom. De tilfælde af overdragelse af andele, aktier mv., som udgør salg af fast ejendom, omfatter overdragelse af andele, aktier mv., der giver besidderen af andelen, aktien mv. en eksklusiv brugsret til en bestemt fast ejendom eller en del heraf.

Virksomhedsoverdragelse

Overdragelse af fast ejendom kan efter omstændighederne anses for en virksomhedsoverdragelse og er dermed momsfri, uanset om der er tale om overdragelse af byggegrunde eller nye bygninger. Det gælder fx ved overdragelse af udlejningsejendomme, når mindst et lejemål i ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, og dette lejemål er udlejet inden overdragelsen.

Momsfradragsret

Virksomheder, der opfører eller ombygger (renoverer) bygninger med henblik på momspligtigt salg, kan fradrage moms af sine omkostninger efter momslovens almindelige regler. Det vil sige, at virksomheden har fuld fradragsret for moms af opførelses-/ombygningsomkostninger samt fuld eller delvis fradragsret for administrationsomkostninger mv. alt efter virksomhedens øvrige aktiviteter.

Korrektion af købsmoms / betaling af udtagningsmoms

Find 4 eksempler på korrektion af købsmoms / betaling af udtagningsmoms.

Virksomheder, der opfører eller ombygger bygninger med henblik på momspligtigt salg, kan fradrage moms af sine omkostninger. Ved et efterfølgende skift i intention eller anvendelse af de nyopførte/ombyggede bygninger kan der opstå pligt til at foretage korrektion/berigtigelse af momsfradraget eller pligt til at betale udtagningsmoms.

Vi står klar til at hjælpe dig

Skriv eller ring og få en snak om moms ved salg af fast ejendom. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os