Marinsen Revision - Mere end 75 års erfaring som professionelt revisionsfirma

Ved brug af virksomhedsordningen opstår der tit tvivl om, hvorvidt det er bedst at placere bilen i virksomhedsordningen eller ej. Nedenfor beskriver vi konsekvenserne af forskellige alternativer, som dog alle tager udgangspunkt i, at bilen er i virksomhedsordningen i begyndelsen, idet det modsatte (indskud af bilen fra privatøkonomien til virksomhedsordningen) næsten aldrig kan betale sig.

Gode råd

 • Hvis bilen skal placeres i virksomhedsordningen: køb bilen i december frem for i efterfølgende januar.
 • Hvis bilen udtages af virksomhedsordningen: anvend efterfølgende godtgørelse af de faktiske omkostninger og undlad at afskrive på bilen.
 • Hvis der er tale om en gulpladebil, og momsen er fratrukket på bilen: placér bilen i virksomhedsordningen, da der som udgangspunkt ikke er tale om en blandet benyttet bil.

Placering af bilen i virksomhedsordningen

Aktiver med blandet benyttelse kan som hovedregel ikke indgå i virksomheden.

En erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan vælge enten at lade en blandet benyttet bil indgå fuldt ud i virksomheden eller at holde bilen helt uden for virksomheden.

Hvis bilen indgår i virksomheden, beskattes den erhvervsdrivende efter reglerne om værdi af fri bil, ved at et beløb svarende til værdien af fri bil medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Beløbet anses for at være hævet fra virksomheden til den erhvervsdrivende.

Beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil udgør 25% af de første 300.000 kr. og 20% af resten, dog altid mindst af 160.000 kr.

I det tredje år efter indregistreringsåret reduceres beskatningsgrundlaget til 75% af bilens oprindelige værdi, dog stadig mindst 160.000 kr. Hvis bilen anskaffes i december 2003, reduceres beskatningen altså fra og med 2006.

Hvis bilen er mere end 3 år gammel på købstidspunktet, beregner man værdien af fri bil ud fra den faktiske købspris med tillæg af omkostninger til istandsættelse og forbedring i forbindelse med anskaffelsen. Også her gælder minimumsværdien på 160.000 kr.

Placering af bilen uden for virksomhedsordningen

Hvis bilen holdes uden for virksomheden, kan den erhvervsdrivende vælge:

 • enten at få den erhvervsmæssige kørsel godtgjort, ved at virksomheden betaler en beregnet “leje” svarende til den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger,
 • eller at få den erhvervsmæssige kørsel godtgjort af virksomheden efter Ligningsrådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Godtgørelse efter regnskab

Hvis virksomheden godtgør de faktiske erhvervsmæssige udgifter, fradrages godtgørelsen i virksomhedens regnskab. Godtgørelsen hæves uden om hæverækkefølgen – dvs. uden beskatning. Nettoeffekten er altså, at man opnår fradrag for den erhvervsmæssige andel af udgifterne.

Den erhvervsmæssige andel af udgifterne beregnes udelukkende efter antal kørte kilometer, og der skal føres en detaljeret kørebog. De udgifter, der er forbundet med kørslen, skal kunne dokumenteres ved fremlæggelse af bilag. Afskrivning på bilen henregnes til de samlede driftsudgifter.

Godtgørelse efter Ligningsrådets satser

Udbetalinger efter Ligningsrådets satser fratrækkes i virksomheden, og der skal føres kontrol med den erhvervsmæssige kørsel. Heller ikke her beskattes godtgørelsen.

Ligningsrådets satser udgør følgende beløb forindkomståret 2003:

Årlig kørsel
Godtgørelse pr. km
0-20.000 km
2,90 kr.
Over 20.000 km
1,60 kr.

Principskifte

Det er kun muligt at skifte princip mellem godtgørelse efter Ligningsrådets satser og godtgørelse efter regnskab én gang vedrørende den samme bil, og principskiftet skal ske ved begyndelsen af et indkomstår. Overførsel af en bil til eller fra virksomheden anses dog ikke for at være et principskifte.

Nedenstående oversigt viser, hvorledes blandet benyttede biler behandles skattemæssigt, når de henholdsvis indgår i eller holdes uden for virksomhedsordningen.

Bilen indgår i virksomheden
Bilen holdes uden for virksomheden
Den erhvervsdrivende beskattes af den private kørsel i virksomhedens bil Virksomheden godtgør de faktiske omkostninger ved den erhvervsmæssige kørsel Virksomheden godtgør om-
kostninger ved erhvervsmæssig kørsel efter Ligningsrådets satser
Fradrag i virksomheden Samtlige omkostninger inkl. fulde afskrivninger. Den del af de samlede driftsomkostninger, inkl. afskrivninger, der svarer til den erhvervs-mæssige andel af den samlede kørsel. Værdien af den erhvervsmæssige kørsel opgjort efter Ligningsrådets satser.
Beskatning hos ejer Et beløb svarende til værdien af fri bil medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Beskatning af genvundne afskrivninger ved salg eller overgang til 100% privat anvendelse Ingen.
Hævning fra virksomheden Beløbet anses for at være hævet efter hæverækkefølgen. Beløbene refunderes skattefrit den erhvervsdrivende på linie med andre udlæg Beløbene overføres skattefrit til den erhvervsdrivende.

Bilen føres ud af virksomhedsordningen

En bil, der føres ud af virksomhedsordningen, skal overføres i hæverækkefølgen, medmindre værdien bogføres på mellemregningskontoen. Hvis mellemregningskontoen bliver negativ – dvs. at virksomheden har penge til gode hos indehaveren – skal et tilsvarende beløb anses for at være hævet.

Udførsel af en blandet benyttet bil skal ske til den skattemæssigt nedskrevne værdi og kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et indkomstår, bortset fra i købs- og salgstilfælde.

En blandet benyttet bils overgang til udelukkende privat anvendelse sidestilles med salg af bilen. Overgangen til udelukkende privat anvendelse udløser dermed beskatning af fortjeneste. Overførslen af bilen fra virksomhedsordningen til privatøkonomien skal ske til handelsværdien.

Hvis en person ændrer bilens benyttelse fra udelukkende erhvervsmæssig benyttelse til privat benyttelse eller omvendt, behandles dette henholdsvis som et salg eller et køb af bilen. Det samme gælder ændring fra eller til delvist erhvervsmæssig benyttelse. Som salgssum eller købesum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor benyttelsen ændres.

Bilen sælges

Når en blandet benyttet bil sælges, skal der opgøres en avance. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og den skattemæssigt nedskrevne værdi ved salgsårets begyndelse. Fortjeneste eller tab medregnes til den skattepligtige indkomst med så stor en andel, som svarer til forholdet mellem de i alt fratrukne afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger ved indkomstopgørelsen.

Nedenfor beskriver vi følgende afståelsessituationer:

  • 1. Bilen sælges efter at have været placeret i virksomhedsordningen i hele ejerperioden.
  • 2. Bilen sælges efter at have været placeret uden for virksomhedsordningen i hele ejerperioden.
  • 3. Bilen sælges uden for virksomhedsordningen efter tidligere at have været placeret i virksomhedsordningen.

Vi forudsætter, at bilen er købt for 400.000 kr. den 1. januar 2003, og at den sælges 5 år senere for 150.000 kr. Et eventuelt principskifte er sket efter 3 år.

1. Placeret i virksomhedsordningen i hele ejerperioden

En bil, der er placeret i virksomhedsordningen, er et 100% afskrivningsberettiget driftsmiddel. Afskrivninger kan foretages med 25% om året efter saldoprincippet.

Da afskrivningerne er 100% fratrukket i virksomheden, er konsekvensen, at hele fortjenesten eller tabet medregnes eller fradrages i virksomhedens resultatopgørelse.

Eksempel på afståelsessituation 1

Salgssum
150.000 kr.
Købesum
400.000 kr.
Afskrivning 2003
-100.000 kr.
Afskrivning 2004
-75.000 kr.
Afskrivning 2005
-56.250 kr.
Afskrivning 2006
-42.188 kr.
Afskrivning 2007
-31.640 kr.
Skattemæssigt nedskrevet værdi
94.922 kr.
Fortjeneste
55.078 kr.

Fortjenesten på 55.078 kr. medregnes fuldt ud i virksomhedens resultatopgørelse. I ejerperioden er der netto opnået fradrag for det reelle værditab på 250.000 kr.

2. Placeret uden for virksomhedsordningen i hele ejerperioden

Hvis bilen har været placeret uden for virksomhedsordningen i hele ejerperioden, skal der kun foretages en avanceopgørelse, når udgifterne til bilens drift (herunder afskrivninger) i hele eller dele af ejerperioden har været refunderet på basis af de faktiske udgifter.

Følgende afståelsessituationer kan opstilles for biler, der i hele ejerperioden har været placeret uden for virksomhedsordningen:

Afståelsessituationer Beskatningsregler
2a Den erhvervsmæssige kørsel har udelukkende været refunderet efter Ligningsrådets satser. Der foretages ingen avanceopgørelse.
2b Den erhvervsmæssige kørsel har udelukkende været refunderet på basis af de faktiske udgifter. Fortjeneste eller tab indgår i den personlige indkomst.
2c Den erhvervsmæssige kørsel har været refunderet både efter Ligningsrådets satser og på basis af de faktiske udgifter. Avanceopgørelsen sker kun for den periode, hvor den erhvervsmæssige kørsel blev refunderet på basis af de faktiske udgifter. Fortjeneste eller tab indgår i den personlige indkomst.

Eksempel på afståelsessituation 2b

Salgssum
150.000 kr.
Skattemæssigt nedskrevet værdi (se ovenfor)
-94.922 kr.
Fortjeneste
55.078 kr.
Heraf privat andel, 25%
13.770 kr.
Skattepligtig fortjeneste
41.308 kr.

Den skattepligtige fortjeneste beskattes som personlig indkomst.

Der beregnes hverken AM-bidrag eller SP-bidrag af fortjenesten.

Eksempel på afståelsessituation 2c

I afståelsessituation 2c er der to forskellige forløb, fordi det er tilladt at foretage principskifte én gang pr. bil.

Forløb 1
Forløb 2
Refusion 2003 – 2005
Faktiske udgifter
Ligningsrådets satser
Refusion 2006 – 2007
Ligningsrådets satser
Faktiske udgifter
Anskaffelsessum
400.000 kr.
400.000 kr.
Skattemæssig afskrivning i 2003 – 2005 (25% saldoprincip)
231.250 kr.
0 kr.
Formuemæssig nedskrivning i 2003 – 2005 (15% saldoprincip)
154.350 kr.
Subtotal: anvendt værdi ved principskifte
254.650 kr.
Skattemæssig afskrivning i 2006 – 2007 (25% saldoprincip)
0 kr.
107.472 kr.
Afskrivning i alt
231.250 kr.
107.472.kr
Erhvervsmæssig andel af afskrivninger (75%)
173.438 kr.
80.604 kr.
Forholdsmæssig andel af realiseret værditab i periode med refusion efter regnskab: 250.000 * 3/5 * 75%
112.500 kr.
Forholdsmæssig andel af realiseret værditab i periode med refusion efter regnskab: 250.000 * 2/5 * 75%
75.000 kr.
Skattepligtig fortjeneste
60.938 kr.
5.604 kr.

Den skattepligtige fortjeneste opgøres som den erhvervsmæssige andel af forskellen mellem de skattemæssige afskrivninger og det faktiske værditab, men kun for den del, der kan henføres til de år, hvor refusionen sker på basis af de faktiske udgifter. Det medfører, at den erhvervsdrivende over årene får et fradrag, der netop svarer til den erhvervsmæssige andel af det realiserede værditab.

3. Bilen sælges uden for virksomhedsordningen efter tidligere at have været placeret i virksomhedsordningen

Følgende afståelsessituationer kan opstilles for biler, der sælges uden for virksomhedsordningen efter tidligere at have været placeret i virksomhedsordningen:

Afståelsessituationer Beskatningsregler
3a Efter overførsel til privatområdet har den erhvervsmæssige kørsel været refunderet på basis af de faktiske udgifter. Avanceopgørelsen sker efter reglerne for blandet benyttede biler. Fortjeneste eller tab indgår i den personlige indkomst.
3b Efter overførsel til privatområdet har den erhvervsmæssige kørsel været refunderet efter Ligningsrådets satser. Avanceopgørelsen sker kun for den periode, hvor bilen har været indskudt i virksomhedsordningen. Fortjeneste eller tab indgår i den personlige indkomst.
3c Efter overførsel til privatområdet her den erhvervsmæssige kørsel været refunderet både efter Ligningsrådets satser og på basis af de faktiske udgifter. Avanceopgørelsen sker kun for den periode, hvor den erhvervsmæssige kørsel blev refunderet på basis af de faktiske udgifter og bilen var indskudt i virksomhedsordningen. Fortjeneste eller tab indgår i den personlige indkomst.

Afståelsessituation 3a: faktiske udgifter efter overførsel til privatområdet

Den skattemæssige opgørelse af denne situation svarer til afståelsessituation 2b, hvor bilen sælges efter at have været placeret uden for virksomhedsordningen i hele ejerperioden.

I afståelsessituation 3a er der dog en skattemæssigt anerkendt planlægningsmulighed, idet det rent faktisk kan betale sig at undlade at foretage skattemæssige afskrivninger, efter at bilen er overført til privatområdet.

Se skemaet nedenfor.

Forløb 1
Forløb 2
Afskrivning i periode under virksomhedsordn. 2003 – 2005
25% p.a.
25% p.a.
Afskrivning i refusionsperiode 2006 – 2007
0% p.a.
25% p.a.
Anskaffelsessum
400.000 kr.
400.000 kr.
Afskrivning i 2003 – 2005 (25% saldoprincip)
231.250 kr.
231.250 kr.
Subtotal: skattemæssig værdi ved overførsel til privatområdet
168.750 kr.
168.750 kr.
Afskrivning i 2006 – 2007
0 kr.
73.828 kr.
Subtotal: skattemæssig værdi på salgstidspunkt
168.750 kr.
94.922 kr.
Salgssum
150.000 kr.
150.000 kr.
Tab/avance
-18.750 kr.
55.078 kr.
Erhvervsmæssig andel
100%
94%
Fradragsberettiget/skattepligtig andel
-18.750 kr.
51.773 kr.
Den erhvervsmæssige andel opgøres som følger:
Afskrivning under virksomhedsordningen (100% erhvervsm.)
231.250 kr.
231.250 kr.
Erhvervsmæssige andel (75%) af afskrivninger efter principsk.
0 kr.
55.371 kr.
Erhvervsmæssig (fratrukket) afskrivning i alt (A)
Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Du kan altid kontakte os for at høre mere om Virksomhedsordningen. Ring, skriv eller kig forbi til en snak om revision og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her

Vækstguiden - kom foran med konkrete vækstråd

Vi giver dig styringsværktøjer til at komme foran dine konkurrenter.

Udnyt din virksomheds optimeringspotentiale ved at strukturere, planlægge og styre din virksomheds økonomi endnu bedre.

Hent dit eksemplar af vækstguiden her

Få nyhederne direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste viden inden for rådgivning og revision